Recreatiecomplex D’r Pool in Kerkrade-Centrum zal medio 2023 worden afgebroken. Op de plaats waar nu onder andere nog het zwembad ligt, komen appartementen en stadswoningen in een aantrekkelijke woonomgeving.

Herinrichting gebied D’r Pool

Het Recreatiecomplex D’r Pool in Kerkrade-Centrum is inmiddels gesloten. De nog aanwezige huurders Meander en Schoonenberg zullen begin 2023 vertrekken. Medio 2023 zal dan het complex worden afgebroken.  Op de vrijkomende plek komen dan appartementen en stadswoningen in een aantrekkelijke woonomgeving.

De gemeente heeft via een prijsvraagstudie een viertal bureaus op het gebied van stedenbouw en architectuur gevraagd naar hun ideeën voor het gebied. Het plan van Martens Willems & Humblé architecten is als winnend ontwerp tevoorschijn gekomen; het sloot het beste aan bij de uitgangspunten en vragen die van te voren zijn opgesteld door de gemeente. 

Dit ontwerp vormde de basis voor de verder uitwerking tot een stedenbouwkundig plan waarop alle onderdelen zoals gebouwen, groen, wegen, parkeerplaatsen en andere belangrijke zaken in worden opgenomen.

Het uitgewerkte stedenbouwkundig plan is door het college ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Op 17 november 2022 heeft de Raad het plan nagenoeg unaniem goedgekeurd. 

Ontwerp voor het gebied

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Aan de Kapellaan is een vrijstaand kleinschalig gebouw met 9 ‘Park-appartementen’ gepland. Aan de noordzijde van het plan, parallel aan de Engerweg, komt een langwerpig appartementengebouw met 29 appartementen. Aan de oostzijde worden 11 stadswoningen gerealiseerd. De achtertuinen van deze woningen grenzen aan de achtertuinen van de woningen aan de Stationsstraat. Voor het parkeren is een ondergrondse parkeergarage voorzien.
Door de appartementengebouwen en de stadswoningen te plaatsen rondom een ‘binnenterrein’ ontstaat een klein park en een verhoogd ‘terras’ boven de parkeergarage.

Enkele impressies van het terrein:

Een geschilderde impressie van de gebouwen die op de plek komen van D'r Pool

Procedure

Bestemmingsplanprocedure

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

Bent u het niet eens met een bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Burgermeester en wethouders bereiden thans het bestemmingsplan voor. De Raad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast.

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders stellen een ontwerp-bestemmingsplan op. Zij overleggen daarvoor met relevantie bestuursorganen zoals de Provincie en het Waterschap. Ook worden de in de voorfase met omwonenden en andere belanghebbenden gesproken en worden relevante op- en aanmerkingen, feiten en belangen tegen elkaar afgewogen en worden bestemmingen, regels en de toelichting opgesteld.

Terinzagelegging

Vervolgens wordt dit ontwerp-bestemmingsplan door burgemeester en wethouders zes weken ter inzage gelegd. Die inzage wordt aangekondigd op de website van de gemeente, in het huis-aan-huis-blad en de Staatscourant. Binnen de inzagetermijn kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend.

Zienswijzen

Iedereen kan binnen 6 weken zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen.

Doet u dit niet? En is het bestemmingsplan vastgesteld? Dan kunt u geen beroep instellen of verzoek doen om voorlopige voorziening.

Burgemeester en wethouders reageren op de ingediende zienswijzen. Het bestemmingsplan kan ook gewijzigd worden vastgesteld. Burgemeester en wethouders leggen het vast te stellen bestemmingsplan ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Beslistermijn

De gemeenteraad beslist binnen twaalf weken na afloop van de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. De gemeenteraad kan het ontwerpbestemmingsplan ook nog aanpassen op basis van de ingediende zienswijzen.

Vaststelling en bekendmaking  

De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt weer bekend gemaakt via de website van de gemeente, in het huis-aan-huis-blad en de Staatscourant.

Beroep

Indien u het niet eens bent met (onderdelen) van het vastgestelde bestemmingsplan, kunt u binnen de beroepstermijn van 6 weken een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan trouwens ook als men niet eerder een zienswijze over het bestemmingsplan heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Als u een spoedeisend belang heeft, kunt u om voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Als in de inzagetermijn geen beroep wordt ingediend, is het bestemmingsplan vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Vanaf dat moment is het bestemmingsplan in werking als toetsingskader voor de inrichting van het gebied.

Als er wel beroep is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het bestemmingsplan is dan pas onherroepelijk na uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.

Inzage onherroepelijk bestemmingsplan

Het in werking getreden en onherroepelijk geworden bestemmingsplan is vanaf dat moment online in te zien op de website van de gemeente of via de landelijke website Ruimtelijke

Planning

De planning van de werkzaamheden is (op basis van de huidige stand van zaken) als volgt:    

  • opstart bestemmingsplanprocedure: 4e kwartaal 2022;
  • onderhandse aanbesteding sloopwerkzaamheden: 4e kwartaal 2022 / 1e kwartaal 2023;
  • voorselectie aanbesteding bouwrijpe grond: eind 4e kwartaal 2022 / 1e kwartaal 2023;
  • afronding gunning aanbesteding bouwrijpe grond: 1e kwartaal 2023;
  • uitvoering asbest- en Chroom 6-sanering en uitvoering sloopwerkzaamheden: 2e en 3e kwartaal 2023 (afhankelijk van medewerking nutspartijen voor verlegging kabels en leidingen, rioleringen etc.);
  • afronding bestemmingsplanprocedure (zonder bezwaar en beroep): 4e kwartaal 2023;
  • voorbereiding en aanvraag omgevingsvergunning: t/m 4e kwartaal 2023;
  • afgifte omgevingsvergunning: 1e kwartaal 2024;
  • mogelijke start bouw: 2e kwartaal 2024;
  • mogelijke oplevering bouwplan: 3e kwartaal 2025.

Bij indiening van een beroep ten aanzien van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zal de procedure vertraging oplopen; de planning is dan ook onder voorbehoud.

Hulp en advies van omwonenden

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Charles Wolters. Dat kan door te mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Nieuwsberichten over de herinrichting van het gebied D'r Pool