De gemeente Kerkrade verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. Daarnaast verwerkt zij persoonsgegevens om u in een specifiek geval van dienst te kunnen zijn. De gegevens worden in alle gevallen verwerkt volgens de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en – voor zover van toepassing – de Wet politiegegevens (Wpg).
 

Versie: 15 september 2023

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de situatie verwerkt de gemeente Kerkrade verschillende persoonsgegevens. Ieder gegeven is in dat geval noodzakelijk voor het doel waarmee de gegevens zijn verkregen en alleen te raadplegen voor de ambtenaar die de gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van zijn werk. Zo voldoet de gemeente Kerkrade aan de regels die de AVG voorschrijft. 

 • De gemeente verwerkt contactgegevens als naam, telefoonnummer en e-mailadres als een burger een aanvraag doet; 
 • Voor aanvragen en/of hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning of veiligheid kan de gemeente bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerken, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens;
 • Verder verwerkt de gemeente persoonsgegevens op eigen initiatief om bijvoorbeeld belasting te heffen en ter bestrijding van fraude.
   

Verwerkingsgrondslagen

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als de gemeente Kerkrade zich kan beroepen op een verwerkingsgrondslag. Deze verwerkingsgrondslagen staan opgesomd in de AVG. De gemeente Kerkrade verwerkt persoonsgegevens op basis van vijf van de zes bestaande verwerkingsgrondslagen: 

 • toestemming van diegene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met de gemeente;
 • voor de uitvoering van een wettelijk vastgelegde plicht van de gemeente;
 • voor het behartigen van een vitaal belang;
 • voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is. De gemeente Kerkrade draagt hier zorg voor. Concreet betekent dit dat persoonsgegevens na een vooraf vastgestelde bewaartermijn (automatisch) worden verwijderd. De bewaartermijn is in duur steeds afhankelijk van de individuele verwerking.

Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente

Op grond van de AVG heeft de gemeente Kerkrade de plicht om zorgvuldig en  vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens en zo goed als mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (zowel intern als extern) of onrechtmatig gebruik. Om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, heeft de gemeente Kerkrade bijvoorbeeld de volgende maatregelen getroffen: 

 • Iedere ambtenaar tekent een geheimhoudingsverklaring; 
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verleend aan ambtenaren die de gegevens nodig hebben om hun werk uit te voeren; 
 • De gemeente Kerkrade neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen;
 • De gemeente Kerkrade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar (wettelijke) taken.
   

Rechten van betrokkenen


Personen van wie de gemeente gegevens verwerkt, hebben als betrokkenen een aantal rechten die zij kunnen gebruiken om invloed uit te oefenen op de wijze waarop de gemeente Kerkrade gegevens verwerkt. Een verzoek hiertoe kan bij voorkeur worden ingediend via het online formulier, maar kan ook per e-mail of per post. De gemeente behandelt het verzoek binnen vier weken. Betrokkenen hebben de volgende rechten:

 • Recht op inzage van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn;
 • Recht op aanvulling, verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens;
 • Recht op informatie over de wijze waarop de gemeente Kerkrade persoonsgegevens verwerkt en hoelang ze worden bewaard;
 • Recht op het door de gemeente overdragen van door haar verwerkte persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij een verhuizing; 
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Verzoeken kunnen niet altijd worden toegewezen. Dat is onder andere het geval als de gemeente Kerkrade verplicht is bepaalde persoonsgegevens te verwerken, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in de Basisregistratie personen. Een verzoek tot het verwijderen van persoonsgegevens moet dan worden afgewezen.
 

Basisregistratie personen

De gemeente Kerkrade is wettelijk verplicht een registratie bij te houden van in haar gemeente woonachtige personen. Voor deze registratie worden persoonsgegevens verwerkt. Burgers hebben het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die de gemeente van hen bijhoudt in de Basisregistratie personen (BRP).

Een verzoek tot inzage in specifiek de BRP kan worden gedaan via de pagina Opvragen persoonsgegevens BRP. Vanuit de Wet basisregistraties bestaat ten slotte nog een recht de gemeente te vragen geen persoonsgegevens uit de BRP te verstrekken aan bepaalde personen of instanties. Een verzoek daartoe kan worden gedaan via de pagina Geheimhouden persoonsgegevens BRP.

Gemeentelijke website

De website van de gemeente Kerkrade legt gegevens over bezoekers vast, zoals het aantal en de duur van bezoeken, de meest bezochte pagina’s en de tijdstippen dat de website wordt bezocht. Een persoonsgegeven als het IP-adres wordt geanonimiseerd en is niet herleidbaar tot individuele personen. Meer informatie over het cookiebeleid van de gemeente Kerkrade staat in de cookieverklaring.

Via de website van de gemeente Kerkrade verstrekte contactgegevens, bijvoorbeeld voor een via een digitaal formulier ingediende aanvraag, worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het afhandelen van een aanvraag of het beantwoorden van een vraag of klacht. Voor de verwerkte persoonsgegevens geldt dat ze na een vaste bewaartermijn (automatisch) worden verwijderd. 
 

Externe partijen

Voor veel verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat zij worden opgeslagen in geautomatiseerde systemen. De gegevens worden in die gevallen ook verwerkt door externe partijen, zoals softwareleveranciers. In dat geval maakt de gemeente Kerkrade schriftelijke afspraken over de beveiliging en de geheimhouding van de verwerkte persoonsgegevens. De afspraken voldoen aan de wettelijke regels. Persoonsgegevens worden in beginsel niet met anderen gedeeld.

Verwerkingen in het kader van opsporing en handhaving

Indien de gemeente taken uitvoert in het kader van opsporing en handhaving zijn de regels uit de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. In deze gevallen is het mogelijk dat de gemeente persoonsgegevens verstrekt aan andere instanties of persoonsgegevens ontvangt. Deze uitwisseling van gegevens vindt plaats met bijvoorbeeld de politie, justitie en de leerplichtambtenaar. Voor politiegegevens gelden specifieke regels over wie welke gegevens mag raadplegen en hoelang de gegevens worden bewaard.

Vragen, opmerkingen en klachten

Voor vragen, opmerkingen en klachten kan men in eerste instantie terecht bij de functionaris gegevensbescherming. Hij is de interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens en houdt toezicht op het gemeentelijke privacybeleid. De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via het contactformulier. In tweede instantie kan men terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder voor de verwerking van persoonsgegevens.

Algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over het privacybeleid van de gemeente Kerkrade is vastgelegd in het privacybeleidskader.