Naar verwachting treedt in 2024 de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet maakt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker en overzichtelijker. Wat dit betekent leest u op deze pagina.
 

Wat is de Omgevingswet?

Nederland kent heel veel wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Het is een moeilijk geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Nieuwe ontwikkelingen duren onnodig lang. Goede initiatieven komen hierdoor minder makkelijk van de grond. Ook zijn de oude regels vaak niet meer geschikt voor de moeilijke (maatschappelijke) opgaven van nu.

Dat verandert naar verwachting vanaf 1 januari 2024 met invoering van de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten (zie onderstaande tabel). Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Ook komt er één digitaal omgevingsloket. Hier zien initiatiefnemers – zoals aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden – snel wat er mag in de leefomgeving. Vervolgens kunnen ze meteen een vergunning aanvragen.

Van 

Naar 

 26 wetten

 1 wet

 60 Algemene Maatregelen van Bestuur

 4 Algemene Maatregelen van Bestuur

 75 ministeriële regelingen

 1 Omgevingsregeling

Het doel van de Omgevingswet

De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.

Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Om deze doelen te bereiken zal de gemeente twee nieuwe instrumenten gaan gebruiken, namelijk:

  1. De Omgevingsvisie: deze vervangt de huidige Structuurvisie. De Omgevingsvisie is een brede strategische visie op de fysieke leefomgeving, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Hierin ligt ook de samenhang vast tussen verschillende onderwerpen zoals mobiliteit, natuur, gezondheid, veiligheid en economie. Voor 2025 moet de gemeente Kerkrade één Omgevingsvisie hebben voor heel de gemeente.
  2. Het Omgevingsplan: dit vervangt alle huidige bestemmingsplannen. Voor 2030 moet de gemeente Kerkrade één Omgevingsplan hebben voor heel de gemeente.

Samengevat

De Omgevingswet vereenvoudigt de regels op het gebied van leefomgeving en stelt de kwaliteit van de leefomgeving en de gebruikers centraal: de inwoners, ondernemers en initiatiefnemers. Daarom:

  • zijn naar verwachting na 1 januari 2024 de regels van verschillende overheden duidelijk en inzichtelijk op één digitale plek te vinden
  • is er straks sprake van een snellere en duidelijkere vergunningverlening
  • vraagt de gemeente inwoners en ondernemers om mee te denken bij de beleidsontwikkeling, zoals het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

Vragen?

Heeft u vragen die betrekking hebben op de nieuwe Omgevingswet? Dan kunt u deze mailen naar omgevingswet@kerkrade.nl