Herinrichting en nieuwbouw gebied D’r Pool

Op de plaats van het voormalige sportcomplex met zwembad D’r Pool, komen straks een geheel nieuwe aantrekkelijke woonomgeving. Vanaf september 2023 is gestart met de sloopwerkzaamheden van de bestaande gebouwen. Op de vrijkomende plek komen naar verwachting in 2025 dan luxe woonappartementen en stadswoningen in een aantrekkelijke groen parkachtige woonomgeving.

Via een prijsvraagstudie is het plan van Martens Willems & Humblé architecten is als winnend ontwerp gekozen. Dit ontwerp vormde de basis voor de verder uitwerking tot een stedenbouwkundigplan waarop alle onderdelen zoals gebouwen, groen, wegen, parkeren en andere belangrijke zaken in zijn opgenomen.

Aan de Kapellaan is een vrijstaand kleinschalig gebouw met 9  park-appartementen voorzien. Aan de noordzijde van het plangebied, parallel aan de Engerweg, komt een langwerpig appartementengebouw met 29 appartementen. Aan de oostzijde worden vervolgens 11 stadswoningen gerealiseerd. Voor het parkeren is een ondergrondse parkeergarage voorzien.

Door de appartementengebouwen en de stadswoningen zullen rondom een ‘binnenterrein’ worden gesitueerd. Hierdoor ontstaat een klein park en een verhoogd ‘terras’ boven de parkeergarage.

Het bouwplan zal worden gerealiseerd door ontwikkelaar Arcus Zuid Projectontwikkeling BV. Voor meer informatie over het bouwplan kunt u bij hen terecht. De gemeente Kerkrade zelf zal geen rol vervullen bij de verkoop van de woningen.            

Arcus Zuid Projectontwikkeling BV
Dorpstraat 98
6438 JX Oirsbeek
Tel. 046 – 411 3290
info@arcuszuid.nl
 

U vindt detail documenten onderaan deze pagina.

Ontwerp voor het gebied

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Aan de Kapellaan is een vrijstaand kleinschalig gebouw met 9 ‘Park-appartementen’ gepland. Aan de noordzijde van het plan, parallel aan de Engerweg, komt een langwerpig appartementengebouw met 29 appartementen. Aan de oostzijde worden 11 stadswoningen gerealiseerd. De achtertuinen van deze woningen grenzen aan de achtertuinen van de woningen aan de Stationsstraat. Voor het parkeren is een ondergrondse parkeergarage voorzien.
Door de appartementengebouwen en de stadswoningen te plaatsen rondom een ‘binnenterrein’ ontstaat een klein park en een verhoogd ‘terras’ boven de parkeergarage.

Enkele impressies van het terrein:

Een geschilderde impressie van de gebouwen die op de plek komen van D'r Pool

Procedure

Bestemmingsplanprocedure

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

Burgemeester en wethouders bereiden thans het bestemmingsplan voor. De Raad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast. Bent u het niet eens met een bestemmingsplan? Dan kunt u na het vaststellen ervan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders stellen een ontwerp-bestemmingsplan op. Zij overleggen daarvoor met relevantie bestuursorganen zoals de Provincie en het Waterschap. Ook wordt in de voorfase met omwonenden en andere belanghebbenden gesproken en worden relevante op- en aanmerkingen, feiten en belangen tegen elkaar afgewogen en worden bestemmingen, regels en de toelichting opgesteld.

Terinzagelegging

Vervolgens wordt dit ontwerp-bestemmingsplan door burgemeester en wethouders zes weken ter inzage gelegd. Die inzage wordt aangekondigd op de website van de gemeente, in het huis-aan-huis-blad en het elektronisch Gemeenteblad. Binnen de inzagetermijn kan door  iedereen een zienswijze worden ingediend.

Zienswijzen

Iedereen kan binnen 6 weken zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen.

Burgemeester en wethouders beoordelen de ingediende zienswijzen. Het bestemmingsplan kan ook gewijzigd worden vastgesteld. Burgemeester en wethouders leggen het vast te stellen bestemmingsplan samen met voorgenomen reacties op de zienswijzen ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Vaststelling en bekendmaking  

De vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt weer bekend gemaakt via de website van de gemeente, in het huis-aan-huis-blad en het elektronisch Gemeenteblad.

Beroep

Indien u het niet eens bent met (onderdelen) van het vastgestelde bestemmingsplan, kunt u binnen de beroepstermijn van 6 weken een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan trouwens ook als men niet eerder een zienswijze over het bestemmingsplan heeft ingediend.

Voorlopige voorziening

Als u een spoedeisend belang heeft, kunt u om voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Als in de inzagetermijn geen beroep wordt ingediend, is het bestemmingsplan vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Vanaf dat moment is het bestemmingsplan in werking als toetsingskader voor de inrichting van het gebied.

Als er wel beroep is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het bestemmingsplan is dan pas onherroepelijk na uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.

Inzage onherroepelijk bestemmingsplan

Het in werking getreden en onherroepelijk geworden bestemmingsplan is vanaf dat moment online in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Planning

De planning van de werkzaamheden is (op basis van de huidige stand van zaken) als volgt:    

  • sloop gereed voorjaar 2024; 
  • afronding gunning aanbesteding bouwrijpe grond en bouwplan: voorjaar/zomer 2024;
  • afronding bestemmingsplanprocedure (zonder bezwaar en beroep): voorjaar/zomer 2024;
  • voorbereiding en aanvraag omgevingsvergunning: t/m eind 2024;
  • afgifte omgevingsvergunning: begin 2025;
  • beoogde start bouw: voorjaar 2025;
  • beoogde oplevering bouwplan: najaar 2026.

Verkoop woningen

De bouwplanontwikkeling en de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe woningen zullen nog de nodige tijd in beslag nemen.

Het bouwplan zal worden gerealiseerd door ontwikkelaar Arcus Zuid Projectontwikkeling BV. Voor meer informatie over het bouwplan kunt u bij hen terecht.         

Arcus Zuid Projectontwikkeling BV
Dorpstraat 98
6438 JX Oirsbeek
Tel. 046 – 411 3290
info@arcuszuid.nl
 

Arcus Zuid Projectontwikkeling zal te zijner tijd het bouwplan onder de aandacht gaan brengen van belangstellenden en de woningen via een makelaar gaan verkopen.

De gemeente Kerkrade zelf zal geen rol vervullen bij de verkoop van de woningen.  

Wij adviseren u gezien het prille stadium en het nog benodigde tijdpad van deze ontwikkeling, onze publicaties ter zake in de diverse media te volgen. 

Video: DJ Riley in D'r Pool

De Kerkraadse DJ Riley symboliseert met zijn muzikale set de transformatie van een iconisch zwembad naar een aantrekkelijk woongebied midden in het centrum van Kerkrade.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan Charles Wolters. Dat kan door te mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl