Het college bestaat uit de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris.

De burgemeester is zowel voorzitter van het college als van de gemeenteraad. De burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De burgemeester is de belangrijkste vertegenwoordiger van de gemeente naar buiten, is speciaal belast met de handhaving van de openbare orde en moet ervoor waken dat besluiten van de gemeente niet in strijd zijn met de wet of met het algemeen belang.

De wethouders worden door de gemeenteraad benoemd en wel voor vier jaar; dezelfde periode als de gemeenteraad.. Sinds de invoering van het dualisme in het gemeentebestuur in 2002 maakt een wethouder geen deel meer uit van de raad en kan de gemeenteraad ook een extern persoon benoemen tot wethouder. Wie er zitting heeft in het college kunt u zien op de pagina Samenstelling college en portefeuilleverdeling.

Het college zorgt voor de voorbereiding van zaken waarover de gemeenteraad moet beslissen.

Daarnaast heeft het college op grond van wetten en andere regelingen belangrijke eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Burgemeester en wethouders hebben de bestuurstaken onderling verdeeld; de zogenaamde portefeuilleverdeling. Elke wethouder en ook de burgemeester heeft zijn eigen portefeuille van beleidsterreinen. De wethouders hebben, net als de burgemeester, geen recht om tijdens raadsvergaderingen te stemmen.

De gemeentesecretaris is als algemeen directeur het hoofd van de gemeentelijke organisatie. Hij staat het college met raad en daad terzijde.

Vergaderingen college

Het college van de gemeente Kerkrade vergadert in principe iedere dinsdag. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar.

De burgemeester en de wethouders hebben stemrecht in het college.

Bij afwezigheid of ontstentenis vervangt de loco-burgemeester de burgemeester (in volgorde van 1e en 2e loco-burgemeester enz.). Bij afwezigheid van één van de wethouders neemt de andere wethouder diens taken waar, tenzij anders wordt overeengekomen.

U kunt de burgemeester, de wethouders en/of de gemeentesecretaris bereiken via het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: 14 045
E-mail: bestuurssecretariaat@kerkrade.nl

De openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen vanaf 1 januari 2018 kunt u raadplegen via het bestuurlijk informatiesysteem(externe link)