Welkom bij de gemeenteraad van Kerkrade! De gemeenteraad wil u graag betrekken bij zijn werk. Daarom wil de raad zoveel mogelijk informatie via internet beschikbaar stellen.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Kerkrade bestaat uit 29 leden. Alle leden zijn lid van een politieke partij, een fractie en zijn direct gekozen door de stemgerechtigde bewoners.

De raad vertegenwoordigt dus de Kerkradenaren. De raad bepaalt de hoofdlijnen voor het beleid in Kerkrade en controleert het college. In verschillende raadscommissies worden de raadsbesluiten inhoudelijk voorbereid, in de raadsvergaderingen wordt gediscussieerd en worden de besluiten genomen. Voor de vergaderstukken en verdere informatie kunt u terecht op ons bestuurlijk informatiesysteem(externe link). U kunt de stukken ook via uw tablet of telefoon bekijken in iBabs. Daartoe kunt u de app iBabs Pro downloaden uit de AppStore of de PlayStore.

Inloggen als burger gaat als volgt.

  • Bij Organisatie vult u in: Kerkrade
  • Bij de logingegevens vult u zowel bij het mailadres als het wachtwoord enkel 'burger' in.

Alle openbare vergaderingen kunt u ook op de publieke tribune bijwonen of via internet volgen.

U kunt de raads- en commissievergaderingen van de gemeente Kerkrade zowel live als achteraf bekijken via onze webcast(externe link)

Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Kerkrade met ca. 46.000 inwoners betekent dit, dat de gemeenteraad bestaat uit 29 raadsleden.

De leden van de gemeenteraad vervullen hun functie veelal naast hun gewone werkzaamheden. Zij ontvangen een financiële vergoeding, die afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente.

De gemeenteraad heeft een ambtelijk adviseur: de raadsgriffier. Zijn naam is Didier Franssen. De raadsgriffier is verantwoordelijk voor de organisatie rondom de gemeenteraad. Hiervoor heeft de griffier een raadsgriffie tot zijn beschikking.

De voorzitter van de raad is burgemeester Dassen-Housen. Zij wordt in deze rol ondersteund door de raadsgriffier.

Voor de zetelverdeling van de gemeenteraad kunt u ons bestuurlijk informatiesysteem(externe link) raadplegen. Daar kunt u ook zien wie er precies in de raad zit.