De gemeenteraad van Kerkrade heeft drie raadscommissies. Elke commissie behandelt één of meerdere beleidsterreinen. De meeste onderwerpen worden eerst in een commissie besproken alvorens ze in de raad worden behandeld.
Zo is in de commissie vaak meer gelegenheid om een onderwerp uitgebreid te bespreken en zijn er vaak ambtenaren aanwezig die nog een nadere toelichting kunnen geven.
Een raadscommissie wordt voorgezeten door een raadslid, dat door de gemeenteraad daartoe is benoemd. De commissie neemt geen besluiten, maar geeft advies aan de gemeenteraad en het college. Besluitvorming vindt altijd plaats in de gemeenteraad.

De commissies vergaderen in de regel volgens een vergaderschema, dat reeds vóór aanvang van het nieuwe jaar wordt vastgesteld.

Spreekrecht

Een vast agendapunt van iedere commissievergadering is de 'spreektijd voor het publiek' waar u als burger uw mening kunt geven over inhoudelijke onderwerpen die op de agenda staan.    
Een uitzondering geldt voor agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en voor de 'vaste' agendapunten, zoals verslag, ingekomen stukken en lijst van toezeggingen. Daarover kan dus niet het woord gevoerd worden. Indien u de commissie wilt toespreken moet u dit vóór aanvang van de vergadering bij de griffie kenbaar maken.                                                                               
Indien u met de commissie van gedachte wilt wisselen dan moet u dit drie werkdagen voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden. Voor beide opties dient u uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp door te geven en of u op persoonlijke titel of namens iemand spreekt. In het algemeen geldt dat u 5 minuten de tijd krijgt om in te spreken en 10 minuten de tijd krijgt om met de commissie van 'van gedachte te wisselen'. De totale spreektijd (voor het hele agendapunt) is echter beperkt tot 30 minuten. Dus als meerdere personen gebruik maken van deze mogelijkheid moet de totale spreektijd verdeeld worden.

Wanneer u gebruik wenst te maken van uw spreekrecht, kunt u zich melden bij:                      
Commissie Algemene Zaken en Middelen: dhr. D. Franssen (bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045)                          
Commissie Burgers en Samenleving en commissie Grondgebied en Economische Zaken: mevr. B. Vermeersch-Dortants (bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045).
U kunt ook mailen naar: griffie@kerkrade.nl

Commissie Algemene Zaken en Middelen

Algemene bestuurlijke aangelegenheden; veiligheid en handhaving (openbare orde algemeen, rampenbestrijding, criminaliteitspreventie, handhaving en toezicht, uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen); publiekszaken, internationale betrekkingen, grensoverschrijdende samenwerking (Eurode/EuRegio); intergemeentelijke samenwerking (Parkstad Limburg); financieel beleid op hoofdlijnen; informatievoorziening en automatisering, personele aangelegenheden raadsgriffie; algemene rechtsbescherming, PR en marketing; communicatie; evenementen, markten en kermissen; sport en recreatie; ontwikkelingssamenwerking.

Raadsleden en burgercommissieleden van de commissie Algemene Zaken en Middelen(externe link)

Commissie Burgers en Samenleving

Arbeidsvoorziening en arbeidsmarkt; sociale zekerheid; integratiebeleid; welzijn en sociaal- cultureel werk (bibliotheek, gemeenschapshuizen, vrijwilligerswerk); maatschappelijke participatie en zorg; volksgezondheid en doelgroepenbeleid; onderwijs en educatie; jeugd.

Raadsleden en burgercommissieleden van de commissie Burgers en Samenleving(externe link)

Commissie Grondgebied en Economische Zaken

Bouwen en wonen (ruimtelijke ordening, wonen, wijkontwikkeling, natuur, landschap en groen); verkeer en vervoer (infrastructuur algemeen, automobiliteit, openbaar vervoer, fiets/voetganger); milieu (milieubeheer, afval, reiniging); economie en toerisme (werkgelegenheid, revitalisering bedrijventerreinen, toerisme); kunst en cultuur (culturele evenementen, culturele verenigingen, exposities, muziekonderwijs); water; beheer en onderhoud (riolering, wegen, straten, pleinen, verkeersinstallaties, gemeentelijke gebouwen, begraafplaatsen, groenvoorzieningen, onderhoud sportaccommodaties en recreatieve voorzieningen, geo-informatie).

Raadsleden en burgercommissieleden van de commissie Grondgebied en Economische Zaken(externe link)

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken zijn te vinden in het bestuurlijk informatiesysteem(externe link).

Tevens kunt u commissie- en raadsvergaderingen vanaf 2006 terugkijken en/of -luisteren via ons bestuurlijk informatiesysteem(externe link)

Reglement van orde vergaderingen raadscommissies