U leest meer over het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade is te vinden op de informatiepagina

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a. Aanvraag: het verzoek van een natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon aan de Gemeente een Overeenkomst in de zin van deze Verordening met hem of haar aan te gaan.
 • b.Bestaand bouwwerk: een gebouw dan wel ander bouwwerk, dat feitelijk en legaal aanwezig is op de datum van de aanvraag.
 • c. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade.
 • d.Duurzaamheidsmaatregelen: besparingsmaatregelen en/of klimaatadaptatiemaatregelen
 • e. Gemeente: de gemeente Kerkrade.
 • f. Project: het project Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade van de gemeente Kerkrade.
 • g. Besparingsmaatregelen: maatregelen die leiden tot besparing in de energielasten, en tot minder C02 uitstoot.
 • h. Klimaatadaptiemaatregelen: maatregelen die leiden tot hergebruik van regen- en grijswater en minder wateroverlast.
 • i.Hoofdsom: het bedrag dat in een overeenkomst in totaal is opgenomen aan leningbedrag.
 • j. Overeenkomst: een gemeentelijke lening die, na toekenning door het college, aan aanvrager wordt verstrekt voor de financiering van besparingsmaatregelen en klimaatadaptiemaatregelen ten behoeve van bestaande bouwwerken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Deze Verordening is van toepassing op het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen op, in of rondom bestaande bouwwerken in de gemeente.
  Bijvoorbeeld:
   
  • Zonnepanelen, inclusief eventueel noodzakelijke aanpassing of vervanging meterkast door het plaatsen van de zonnepanelen;
  • Zonneboiler;
  • Vloer - en/of bodemisolatie;
  • Dakisolatie;
  • Spouwmuurisolatie;
  • Dakisolatie groen met minimaal 8 m2 beplanting aan het dakoppervlak;
  • Hoogrendementsglas. De kosten voor het vervangen van kozijnen is tevens financierbaar bij het aanbrengen van HR++ glas of triple glas;
  • Isolerende deuren;
  • Gevelpanelen (isolerend);
  • Gevelisolatie aan de binnen-of buitenzijde;
  • Micro-wkk/HRe ketel;
  • Hoog rendement verwarmingssysteem (HR-ketel/laag temperatuur verwarmingssysteem);
  • Warmtepomp (hybride, grondgebonden, lucht-water of lucht-luchtwarmtepompen);
  • Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem om de cv-installatie in balans te brengen. Het warme water wordt zo op een goede manier over de radiatoren verdeeld;
  • Accusysteem voor energieopslag;
  • Maatregelen zoals opgenomen in een energierapport door een gecertificeerde EPA-adviseur of gelijkwaardig. De kosten voor het energierapport mogen alleen gefinancierd worden in combinatie met het realiseren van minimaal één maatregel zoals opgenomen in een energierapport om het energieverbruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen;
  • LED-verlichting (LED lampen, LED trafo’s, LED dimmers);
  • Infraroodpanelen voor verwarming;
  • Warmteterugwinning op warm water voor douches en douchebakken;
  • Warmteterugwinningsysteem (WTW). Warmteterugwinning uit ventilatielucht;
  • Energiezuinige gelijkstroom pomp en/of gelijkstroomventilator;
  • A-label pomp voor vloerverwarming;
  • Vraaggestuurde ventilatie;
  • Verwijderen asbest mits noodzakelijk om duurzaamheidsmaatregelen te treffen en in combinatie met het realiseren van ten minste één duurzaamheidsmaatregel;
  • Afkoppeling, infiltreren en opvangen hemelwater. Dit kan met het opvangen van hemelwater in een regenton of een ondergrondse infiltratiekrat of het aanbrengen van een grindpakket in de bodem, of het verwijderen van verharding en ter plaatse aanbrengen van beplanting;
  • Grijswatersysteem / regenwateropvangsysteem voor hergebruik;
  • Kosten voor hulp en ondersteuning bij een subsidieaanvraag gerelateerd aan maatregelen waarvoor in het kader van deze regeling een lening wordt aangevraagd;
  • Kosten voor hulp en ondersteuning bij het terugvorderen van de BTW gerelateerd aan maatregelen waarvoor in het kader van deze regeling een lening wordt aangevraagd.
    
 2. Deze verordening is van toepassing op natuurlijke personen en rechtspersonen ten behoeve van bij hen in eigendom zijnde bouwwerken. In geval het een woning betreft is deze verordening van toepassing op een particuliere eigenaar die tevens bewoner is van de woning.

Artikel 3 Beschikbaar budget

Het budget dat beschikbaar is voor het project waar deze verordening op ziet bedraagt maximaal EUR 2.000.000,-. Het totaal aan hoofdsommen in de zin van met aanvragers te sluiten overeenkomsten met betrekking tot koop van een duurzaamheidsmaatregel, kan dit bedrag niet ontstijgen.

Artikel 4 Indienen aanvragen

Per adres kunnen meerdere aanvragen worden ingediend. De hoofdsom bedraagt maximaal EUR 35.000,- per adres.


Artikel 5 Indienen aanvragen/wijze/tijdvak

Het college stelt nadere regels vast over de wijze waarop en het tijdstip vanaf wanneer aanvragen moeten worden ingediend en bij wie.

Artikel 6 Indieningsvereisten aanvraag

 1. Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend en gaat vergezeld van de volgende bescheiden:
 • a. een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen met een opgave van de totale kosten alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden);
 • b. Een kopie van de kosten voor een energie-rapport, voor ondersteuning bij het terugvorderen van de BTW en voor eventuele subsidiehulp.

Artikel 7 Behandeling aanvragen

 1. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.
 2. Voor de verdeling van het binnen het budget beschikbare bedrag zijn de datum en het tijdstip waarop een ontvankelijke aanvraag is ontvangen beslissend.
 3. Burgemeester en wethouders nemen uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit.
 4. Burgemeester en wethouders kunnen de termijn als bedoeld in het derde lid eenmaal verdagen met een periode van vier weken.
 5. Of en in hoeverre het beschikbare budget nog ruimte biedt, wordt telkens vastgesteld aan de hand van de op dat moment reeds met aanvragers overeengekomen hoofdsommen.

Artikel 8 Toetsingskader aanvragen

 1. Een aanvraag kan slechts tot een overeenkomst met de gemeente leiden indien en voor zover:

  a. deze conform de door het college, op grond van artikel 5, vastgestelde nadere regels is ingediend door een eigenaar van een in de gemeente gelegen bestaand bouwwerk ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen op, in of rondom dat bouwwerk; en
  b. de besparingsmaatregel tot een daadwerkelijke besparing leidt en de klimaatadaptatiemaatregel daadwerkelijk leidt tot vermindering van de wateroverlast; en
  c. de in artikel 3 en 4 van de Verordening gestelde grenzen, te weten het beschikbare budget dan wel de maximale hoofdsom van € 35.000,- nog niet zijn bereikt en nog voldoende ruimte bieden om de aanvraag te honoreren; en
  d. de werkzaamheden voor het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen nog niet zijn gestart voordat de aanvraag is ingediend; en
  e. de aanvraag betrekking heeft op een bedrag van minimaal € 1.000,-.
   
 2. Indien voor de duurzaamheidsmaatregelen subsidie uit een enige andere regeling wordt ontvangen, dan wordt voor dat deel van de kosten geen lening verstrekt.
 3. Een aanvrager dient zelf na te gaan of het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen op, in of rondom het door hem beoogde bouwwerk omgevingsvergunningplichtig is, dan wel of er vanuit andere bestuursrechtelijke dan wel privaatrechtelijke hoek mogelijke belemmeringen bestaan. Bij de ontvangstbevestiging van aanvragen worden aanvragers hierop gewezen.
 4. Het college kan nadere regels vaststellen waarin wordt vastgelegd wanneer er sprake is van een daadwerkelijke besparing als bedoeld in lid 1, onder b. Het College kan deze nadere regels, met daarin vastgelegd de vereiste minimale omvang van de besparing, te allen tijde wijzigen indien het College dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht.

Artikel 9 Overeenkomst

 1. Indien en voor zover een aanvraag voldoet aan alle vereisten, genoemd in artikel 8, eerste lid van deze Verordening, gaat de gemeente met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Gemeentewet is bepaald de overeenkomst aan met de betreffende aanvrager.
 2. Een overeenkomst laat onverlet dat voor een bepaalde duurzaamheidsmaatregel in voorkomend geval een vergunning vereist kan zijn. Een overeenkomst brengt niet automatisch met zich dat een eventueel benodigde vergunning wordt verleend. Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen.

Artikel 10 Intrekking Overeenkomst
1. Burgemeester en wethouders kunnen de toegekende lening geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

 • a. niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden of bepalingen;
 • b. de lening is toegekend op grond van onjuiste gegevens en de lening niet zou zijn verstrekt indien de juiste gegevens bekend waren geweest;
 • c. er niet voldaan wordt aan enige vergunningseis voor een bepaalde duurzaamheidsmaatregel.

Artikel 11 Bevoegdheid stellen nadere regels

Het college is bevoegd ter uitvoering van deze verordening nadere regels vast te stellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien de strikte toepassing van het bepaalde in deze verordening naar het oordeel van het college tot een kennelijke onbillijkheid leidt, kan het college van enige bepaling afwijken. Van de bevoegdheid tot afwijking wordt slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en werkingsduur

 1. Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze op wettelijk voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.
 2. Deze verordening vervalt twee jaar na inwerkingtreding.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade.