Structuurvisie

In 2011 is de Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 vastgesteld.

De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 betreft een gemeentelijk strategisch beleidsdocument, waarin op hoofdlijnen de afwegingen en keuzes voor de komende tien jaar zijn beschreven. Deze 'kapstok' van alle plannen van de gemeente is een richtinggevend document waarin duidelijk wordt welk sociaal, economisch en ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft. De visie schetst een beeld van Kerkrade, van haar ontstaan en van de wijze waarop de gemeente samen met inwoners en andere partijen de komende jaren aan de slag wil gaan. De ambitie van Kerkrade is om een Europese en gastvrije stad te zijn.

Ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de transformatieopgave, worden uitgewerkt in stadsdeelvisies voor de wijken West, Oost en Noord, die daarna juridisch worden vastgelegd in bestemmingsplannen. De gemeentelijke structuurvisie en nieuwe stadsdeelvisies vormen het kader voor ruimtelijke plannen, initiatieven en uitvoeringsprogramma.

De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 is op 2 juni 2011 in werking getreden, na de bekendmaking op 1 juni 2011 in het Stadsjournaal en in de Staatscourant. De visie bevat geen bindende planregels. Tegen de vaststelling van de structuurvisie is daarom geen bezwaar of beroep mogelijk.

Meer informatie?

De gemeentelijke structuurvisie inclusief de afzonderlijke kaarten (totaalkaart ontwikkeling en de kaarten ontwikkeling per thema) zijn hieronder te downloaden.
Vanwege de 'Europese en gastvrije' ambitie van Kerkrade is de Structuurvisie ook in het Engels en Duits vertaald.

Heeft u nog vragen over de Structuurvisie? Neem contact op met de gemeente via het e-mail adres gemeentehuis@kerkrade.nl of het algemeen telefoonnummer 14 045.

Omgevingsvisie

Op dit moment werkt de gemeente Kerkrade aan de omgevingsvisie. Deze vervangt op termijn de structuurvisie.