In januari hebben alle huishoudens in Kerkrade een brief ontvangen met daarin het verzoek om de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030) in te vullen en mee te denken over aardgasvrij wonen. 

De antwoorden zijn voor ons heel waardevol. Het resultaat van de monitor gebruiken we bij het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte van Kerkrade. De resultaten van de vragenlijst worden nu verwerkt en gebruikt als één van de hulpmiddelen die we inzetten om te bekijken in welke volgorde de verschillende wijken in Kerkrade aardgasvrij gemaakt kunnen worden.  

Resultaten MoVe2030

Ongeveer 2000 huishoudens hebben de moeite genomen om de vragen uit de monitor te beantwoorden, waarvoor heel hartelijk dank! 

Van de respondenten gaf  84% aan woningeigenaar te zijn. De overige 16% is huurder. Maar liefst 96% van alle respondenten geeft aan al aan energiebesparing te doen. Zo heeft meer dan de helft de woning geïsoleerd en geeft ook bijna de helft aan dat zij groene stroom gebruiken. 

Van het gas af

De helft van de deelnemende huishoudens staat in het algemeen positief tot zeer positief tegenover aardgasvrij wonen. Een kwart van de deelnemers geeft aan dat ze er neutraal tegenover staan.
Gaat het echter om de eigen buurt en (huur)woning die op korte termijn aardgasvrij gemaakt zouden worden, dan liggen deze aantallen iets lager. Dan geeft nog 36% van de respondenten aan hier positief tot zeer positief tegenover te staan, 19% staat er neutraal tegenover. 

Verduurzamen van de eigen (huur)woning

Wanneer het gaat om oplossingen om van het gas af te gaan, springt elektrisch koken erbovenuit: meer dan driekwart van de huishoudens staat hier positief tot zeer positief tegenover. 
Wel verwacht driekwart van de huishoudens dat het verduurzamen van de woning veel tot zeer veel moeite zal gaan kosten. Dit heeft voornamelijk te maken met de hoge kosten die ze verwachten. 
Wanneer gevraagd wordt wat zou helpen om de woning (verder) te verduurzamen, blijkt ook vooral het financiële plaatje een rol te spelen: een derde van de respondenten geeft aan graag meer informatie over financiële middelen te ontvangen, een derde zou graag weten hoe snel ze de investeringen terug gaan verdienen, de overige respondenten geven aan dat het voor hen belangrijk is dat de energierekening niet omhoog gaat. 

Vragen over aardgasvrij wonen

De vragenlijst bood ook de gelegenheid om vragen te stellen over verduurzaming, veel respondenten hebben hier gebruik van gemaakt. Wij hebben de meest gestelde vragen en onze antwoorden hierop op een rijtje gezet. Ga hiervoor naar de pagina over aardgasvrij wonen
 

Logo Duurzaam Kerkrade