In de aankomende periode vinden er werkzaamheden plaats in opdracht van de gemeente Kerkrade in het gebied Holzkuil, het open gebied gelegen tussen de Eygelshovergracht en de Tichelstraat.

Tot enkele jaren geleden was in het gebied Holzkuil woningbouw voorzien. Inmiddels is een groot deel van het terrein weer in eigendom van de gemeente Kerkrade en wordt omgevormd tot recreatief- en landschappelijk uitloopgebied met daarin agrarische bedrijvigheid. De herinrichting voorziet in een forse kwaliteitsimpuls voor het gebied Holzkuil waarbij ingezet wordt op het versterken van de reeds aanwezige kwaliteiten en het tegengaan van de verrommeling van het huidige landschap.

 In het gebied worden een 3-tal verbindings-structuren gerealiseerd.

Een langzaam verkeerroute in het kader van het IBA-project ‘Ikgroenhet’ tussen de Eygelshovergracht naar de Tichelstraat. Deze verbinding zal in de toekomst deel uit gaan maken van de verbinding tussen het Wormdal en de Anstelvallei. Het herstellen en beter toegankelijk maken van het bestaande historische voetpad door het gebied. En daarnaast het creëren van een zogenaamd ‘klompenpad’ tussen de Vinkerstraat en de Romeinse Villa Holzkuil, waarbij men vrijelijk door het veld kan lopen.

Om deze routes aan te duiden worden natuurlijke landschapselementen gebruikt, waarbij beplantingen worden aangebracht langs de routes en in het veld.

Daarbij wordt gedacht aan begeleidende boombeplanting, markante solitaire bomen, gemengde Limburgse hagen, hoogstamboomgaarden en kruidenrijk- en bloemrijk grasland.

De routes worden voorzien van zitgelegenheden op markante plekken en toeristische info met betrekking tot de Romeinse Villa Holzkuil. 

Wanneer                      

De werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de langzaam verkeerroute starten dit voorjaar. Overige verbindingen worden gedurende dit jaar gerealiseerd.  In een later stadium worden in het gebied beplantingen aangebracht. De aanplant zal fasegewijs worden verricht.

Ontwerp

Het landschapsplan kunt u hieronder inzien.