De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet in op de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van Europees Sociaal Fonds (ESF)-middelen kunnen jongeren worden begeleid bij het vinden van de juiste opleiding of baan en kan aandacht worden besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voorbeelden van activiteiten die dankzij ESF-middelen kunnen worden uitgevoerd zijn:

  • het inrichten van jongerenloketten;
  • het creëren van werkervaringsplaatsen;
  • de inzet van re-integratiecoaches;
  • het inzetten van plaatsing ondersteunende instrumenten zoals loonkostensubsidie;
  • en het begeleiden van arbeidsbelemmerden naar werk.

Om deze activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren wordt in de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg constructief samengewerkt tussen de drie subregio's Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke-Mijnstreek. Met de uitvoering van dit ESF-project wordt ook gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen partijen in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is het optimaal inzetbaar houden van medewerkers gedurende hun gehele arbeidscarrière, zodat zij met plezier, gezond, competent en productief kunnen (samen)werken, nu en in de toekomst.

Binnen de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van gemeente Kerkrade zijn de afdelingen Milieu & Bouwen en Stedelijke Ontwikkeling in 2019 gestart met het opzetten en bevorderen van een leercultuur, waaronder het beter leren kennen van elkaar c.q. kennis hebben van elkaars kennis en vaardigheden, zodat de onderlinge samenwerking nog beter tot zijn recht komt. Doelgericht samenwerken en coachend leiderschap zijn belangrijke kernwoorden in dit traject.  Hierin worden we begeleid door bureau Credo Consultancy.

Binnen dit traject is enerzijds aandacht voor de medewerker als individu omdat mensen die vanuit hun talenten werken, gelukkiger en productiever zijn. Daarnaast wordt de aandacht gelegd op het collectief, het team. Met samenwerken bereik je namelijk meer en wat met name belangrijk is dat medewerkers optimaal inzetbaar zijn en blijven gedurende hun gehele arbeidscarrière.

Dit scholingstraject wordt mede mogelijk gemaakt door een ESF subsidie waarvoor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidiebeschikking per 26 juni 2019 heeft verstrekt.

Logo Europees Sociaal Steunfonds