MKB-noodlijn van Stichting IMK en ONL

De MKB-noodlijn is een initiatief van Stichting IMK en ONL voor ondernemers en biedt ondernemers een luisterend oor.

De noodlijn is te bereiken op nummer 088 999 0000

Meer informatie is te vinden op de website van ONL


 

Bestellen en ophalen in winkels

Per 10 februari is het voor klanten mogelijk om bestellingen bij de winkel af te halen.

Voorwaarden voor bestellen & afhalen zijn:

 • Winkels worden opengesteld om vooraf bestelde of gereserveerde artikelen op te halen.
 • Publiek mag de winkel niet betreden. Dit betekent dat het afhaalpunt aan de deur van de winkel of op het parkeerterrein is.
 • Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen het bestellen en ophalen van de bestelling.
 • De winkelier is verplicht om het ophalen te organiseren:
  • gespreid over de dag;
  • in tijdvakken van maximaal van één uur;
  • waarbij de afhaallocatie sober wordt ingericht;
  • zonder dat er een oploop van publiek ontstaat
  • waarbij klant wordt verzocht individueel af te halen.
 • De winkel mag slechts de voor afgifte van bestellingen hoognodige bezetting aanwezig hebben.
 • Klanten zijn verplicht in de openbare ruimte 1,5 m afstand van anderen te houden en geen groepen te vormen.

Meer info op de website van de Rijksoverheid


 

Regelingen voor ondernemers inzake corona

Bent u op zoek naar een totaaloverzicht van de financiële regelingen voor ondernemers van het Rijk, ga naar de website van de Rijksoverheid

Kijk uit voor nepberichten

Belastingen, heffingen en andere vorderingen

De gemeente Kerkrade heeft de heffing en inning van onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, marktgelden en markpromotiegelden, reclamebelasting, parkeerbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting belegd bij BsGW. BsGW volgt het Rijksbeleid. Met verzoeken tot uitstel van belasting of het treffen van een betalingsregeling wordt coulant omgegaan. Log hiervoor in op uw persoonlijke pagina via MijnBsGW of contacteer BsGW telefonisch: 088-8420420

Voor wat betreft de precariobelasting en reclamebelasting 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college de tarieven te verlagen naar € 0. De verminderde aanslag is vóór 1 februari 2021 verstuurd door BsGW. Voor 2021 geldt dat deze belastingen niet op het combibiljet 2021 staan. In juni 2021 wordt bekeken of deze belastingen alsnog geheven worden en tegen welk tarief.

Let op: Bij andere vorderingen die niet via BsGW gaan, bijvoorbeeld leges, lijkbezorgingsrechten en huur gemeentelijk vastgoed wordt elk verzoek apart bekeken en volgt de gemeente waar nodig en mogelijk het Rijksbeleid. Verzoeken tot uitstel van betaling kunnen worden gedaan door te mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Openstaande facturen worden zo snel mogelijk betaald

De gemeente ontvangt van ondernemers facturen voor geleverde goederen en diensten. De gemeente zal deze facturen na (interne) goedkeuring meteen betalen aan de ondernemers. Hierbij wordt niet gekeken naar de vervaltermijn die wellicht pas later is.

Overige adressen voor info

Meld je aan voor het Online MKB Limburg ondernemersplatform

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beheert de Kamer van Koophandel een Coronaloket Hier kunt u terecht met vragen. 

Heeft u als ondernemer na het raadplegen van de website toch nog een vraag?  Neem dan contact op  met de gemeente via 14045.


 

Aanvullingen op derde steunpakket corona

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid

Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige  ondernemers, (Tozo)

Voor zelfstandig ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis is er financiële ondersteuning door de gemeente.
Deze regeling heet de Tozo: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers. 

Inmiddels is er al sprake van een vijfde steunpakket: TOZO-5. Dit steunpakket geldt van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021, dit zal waarschijnlijk het laatste steunpakket TOZO zijn.

Welke ondersteuning is mogelijk?

Uitkering voor levensonderhoud

U kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. 

De uitkering voor levensonderhoud vult het gezamenlijke inkomen van u en uw partner aan tot het sociaal minimum.
De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd, uw gezinssituatie en het inkomen van u en uw partner van binnen als ook buiten het bedrijf.
De uitkering bedraagt in de meeste gevallen maximaal € 1.075,44 voor alleenstaanden en maximaal € 1.536,34 voor gehuwden. De uitkering wordt per maand betaald en hoeft niet te worden terugbetaald.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- om liquiditeitsproblemen van uw bedrijf te voorkomen. Het rentepercentage van deze lening is 2%.
U moet de lening (rente en aflossing) terugbetalen vanaf 1 januari 2022 (met een looptijd van maximaal 5 jaar). Hierbij geldt dat de lening voor Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4 en Tozo 5 samen maximaal € 10.157 mag zijn. De gift vanuit het noodloket (TOGS) geldt hier als voorliggende voorziening. 

Meest gestelde vragen over TOZO

Hoe kan ik Tozo aanvragen?

In de gemeente Kerkrade werken wij met een digitaal aanvraagsysteem SOLO. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om 24/7 een aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag voor een Tozo alleen digitaal indienen via het webformulier in SOLO.

Aanvraag TOZO indienen

Bij  de aanvraag dient u de volgende documenten bij te voegen:

 • Kopie geldig ID bewijs ook van uw partner
 • Overzicht inkomsten van u  en uw partner
 • Overzicht inkomsten van uw bedrijf vanaf 1 juli 2021 en vooruitzicht voor de komende maanden
 • Laatste salarisstrook/uitkeringsspecificatie van uw andere inkomstenbronnen ook van uw partner (indien van toepassing)
 • Kopie bankpas en kopie bankafschriften van de laatste maand voorafgaande aan datum aanvraag
 • IB aangifte 2019 of 2020 (indien reeds in uw bezit)

Welke voorwaarden kent de Tozo?

U dient aan enkele eisen te voldoen:

 1. Leeftijd: 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 2. ( heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt dan kunt u alleen bedrijfskapitaal aanvragen en geen levensonderhoud)
 3. Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland 
 4. (als u buiten Nederland woont maar het bedrijf in Kerkrade heeft, kunt u alleen bedrijfskapitaal aanvragen. Dat kan bij het zelfstandigenloket Maastricht)
 5. Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 6. Het bedrijf of zelfstandig beroep moet in Nederland worden uitgeoefend
 7. ( als uw bedrijf in een EU-land is gevestigd, dan kunt u alleen levensonderhoud aanvragen. Neem dan contact op met de afdeling Bbz van de gemeente Kerkrade) 
 8. Het bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van een eigen bedrijf zoals o.a. inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17-03-2020
 9. U bent voor 01-01-2020 gestart met uw onderneming en voldoet aan het urencriterium d.w.z. minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 10. U bent woonachtig in de gemeente Kerkrade en staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de gemeente Kerkrade
 11. Het inkomen van u en uw partner samen mag niet meer bedragen dat het voor u van toepassing zijnde bijstandsniveau.

Krijg ik automatisch Tozo 5 als ik al Tozo 1,2,3 of 4 kreeg?

Nee. u dient t.z.t. een nieuwe digitale aanvraag in te dienen in het digitale systeem SOLO . Ook in Tozo 5 bestaat de mogelijkheid om met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf datum aanvraag – 1 maand.

Overige regelingen

Ondersteuning bij oriëntatie toekomst per 1 januari 2021

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn. Per 1 januari 2021 is een volgende fase gestart. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Via een quickscan van uw onderneming wordt gekeken hoe u ervoor staat en wordt er een advies afgegeven voor de toekomst. Er zal ook samen met u worden gekeken naar ondersteuning die u nodig heeft. U kunt denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.Indien u hiervoor in aanmerking wenst te komen kunt u een mail te sturen naar Bbz@kerkrade.nl 

TONK (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten)

Onder coronavirus informatie vindt u meer informatie over de TONK-regeling.

Handige websites

Deze websites geven extra informatie over de Tozo en andere steunpakketten voor ondernemers:

Heeft u nog vragen over de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers?  

Wij verzoeken u uw vragen zoveel mogelijk te mailen naar bbz@kerkrade.nl 

Vermeld uw naam en telefoonnummer dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.