De gemeente Kerkrade vindt het belangrijk dat de gemeente mooi en groen blijft. Dit wordt in vakjargon "een hoge ruimtelijke kwaliteit" genoemd. Daarom wordt een bouwplan niet alleen op veiligheid en duurzaamheid getoetst maar ook aan welstandseisen.

Met welstand stelt de gemeente eisen aan het uiterlijk van een bouwwerk. Hiermee wordt aangegeven of een bouwwerk in de omgeving past en of het karakter van de buurt intact blijft. Bij iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning om te bouwen wordt beoordeeld of het betreffende bouwwerk voldoet aan de "redelijke eisen van welstand".

Verplicht door de woningwet

De Woningwet schrijft voor dat iedere gemeente in Nederland een eigen welstandsbeleid moet hebben vastgesteld. Aanvragen voor een omgevingsvergunning om te bouwen, worden hieraan getoetst. Alleen op die manier kan een toekomstige bouwer vóór het indienen van een bouwplan op de hoogte zijn van alle regels waaraan het ontwerp moet voldoen. Als de welstandscriteria vroegtijdig duidelijk zijn, wordt het gemakkelijker voor burgers om de ruimtelijke kwaliteit van hun leefomgeving in stand te houden.

Wie gaat over welstand?

Vaststelling door de gemeenteraad

Relevante bouwaanvragen worden getoetst aan welstandscriteria. De Woningwet stelt een zogenaamde welstandsnota als voorwaarde voor het uitvoeren van welstandstoezicht. Na vaststelling door de gemeenteraad kan de welstandsbeoordeling alleen worden gebaseerd op de criteria die in deze welstandsnota zijn genoemd. De welstandscriteria vormen een stelsel van beleidsregels waarbinnen het college het welstandstoezicht moet uitvoeren. De gemeenteraad bepaalt in deze welstandsnota wat de redelijke eisen van welstand in Kerkrade inhouden. Deze kaders worden gebruikt om de welstandstoets uit te voeren.

Uitvoering door het college van burgemeester en wethouders

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afgifte van een omgevingsvergunning om te bouwen ligt bij het college. Het college heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het welstandsoordeel dat tot stand komt aan de hand van de in de welstandsnota opgenomen criteria.

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning om te bouwen, zal het college de aanvraag toetsen aan de Welstandsnota. Het college kan op inhoudelijke gronden gemotiveerd afwijken van de Welstandsnota op basis van de beleidskaders zoals geschreven in het welstandsbeleid.