Spelregels en voorwaarden

Wat zijn de spelregels voor burgers en gemeente? En hoe beoordeelt de werkgroep een initiatief?

Spelregels

Spelregels voor burgers

 • Alle inwoners van Kerkrade van 14 jaar en ouder kunnen een burgerinitiatief indienen.
 • Initiatiefvoorstellen moeten de steun hebben van een voldoende aantal Kerkradenaren van 14 jaar en ouder. Die steun moet ook zichtbaar worden gemaakt in het actieplan.
 • Hoeveel ondersteuningsverklaringen nodig zijn hangt ervan af of het burgerinitiatief buurtgericht, wijkgericht of stedelijk is en zal in samen worden bepaald.
 • Jouw burgerinitiatief moet minstens 1 en maximaal 3 ‘vertegenwoordigers’ hebben. Met die personen neemt de gemeente contact op voor de verdere behandeling van het burgerinitiatief.
 • Jouw burgerinitiatief geeft concreet en duidelijk aan wat je van de gemeente verwacht. Daarbij wordt kort aangegeven wat het overnemen van jouw voorstel voor de buurt, de wijk of de stad oplevert.
 • Het aanleveren van het contactformulier is ook een toezegging dat je zich verder in wilt zetten bij de uitwerking (en eventueel uitvoering) van jouw idee.

Spelregels voor de gemeente

 • De gemeente geeft actief informatie.
  Informatie over de mogelijkheden en voorwaarden voor het indienen van een burgerinitiatief zijn te vinden op www.kerkrade.nl/burgerpanel
 • De gemeente biedt een centraal aanspreekpunt.
  De vakinhoudelijke ambtenaar is het eerste aanspreekpunt. Waar nodig kan de werkgroep Burgerparticipatie hierin ondersteunen
 • De gemeente werkt vanuit een constructieve houding.
  De gemeente is stelt zich open op en denk mee over mogelijke aanpassingen en oplossing. Ook is de gemeente duidelijk over de rolverdeling tussen initiatiefnemer en gemeente. Het uitgangspunt is altijd om een initiatief dat voldoet aan alle voorwaarden te laten slagen.
   

Voorwaarden 

Waar mag het over gaan?

Het idee gaat over een onderwerp waarover de gemeente een besluit mag nemen. Dus niet over bijvoorbeeld de hoogte van de uitkeringen of de huurtoeslag, want daar beslist het Rijk over. 

De gemeente ondersteunt burgerinitiatieven: 

 • die voldoende steun hebben vanuit de samenleving; 
 • die bijdragen aan de doelen van het College. Gemeentelijke beleidsvisies zijn hierbij het uitgangspunt;
 • die andere, al lopende ontwikkelingen ten behoeve van de gemeenschap, versterken.

Waar mag het niet over gaan?

Een burgerinitiatief mag niet gaan over:

 • de uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;
 • gemeentelijke procedures; 
 • de gemeentelijke organisatie;
 • vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting; 
 • gemeentelijke belastingen en tarieven; 
 • geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden; 
 • handelingen en gedragingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door de raad of het college vastgestelde klachtenregeling; 
 • benoemingen of functioneren van personen; 
 • onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan; 
 • onderwerpen die behoren tot de bevoegdheid van een ander gemeentelijk bestuursorgaan;
 • onderwerpen waarover de afgelopen 2 jaar al een besluit over is genomen.