Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is op verschillende plekken een corona toegangsbewijs verplicht. Horecaondernemers, culturele instellingen en sportverenigingen moeten deze controle uitvoeren en maken hierdoor extra kosten. Bijvoorbeeld voor het inzetten van extra personeel en materiële kosten. Het rijk heeft via de Veiligheidsregio Limburg Zuid (VRLZ) een budget beschikbaar gesteld aan de gemeente Kerkrade.

Hiervoor kunt u de subsidie gebruiken:

 • Het dekken van personeelskosten (hieronder valt loon, vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten, sociale zekerheidslasten, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers);
 • Het dekken van materiële kosten (hieronder valt apparatuur om de scans uit te voeren)
 • Verschuldigde BTW over bovengenoemde kosten. (Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds.

Dit zijn de voorwaarden voor de subsidie:

 • U kunt alleen een subsidie aanvragen als horecabedrijf, sportvereniging, cultuurinstelling of andere onderneming, die op grond van de tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 verplicht is de bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs;
 • U kunt de subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten die u noodzakelijk heeft moeten maken in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021;
 • U kunt de subsidie aanvragen tot en met 9 januari 2022.

De volgende kosten komen uitdrukkelijk niet in aanmerking de bijdrage:

 • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
 • kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
 • kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Dit is belangrijk voor u om te weten:

 • We verzamelen alle aanvragen. Als het totaalbedrag het subsidieplafond overschrijdt, dan verdelen we de subsidiepot evenredig (naar rato).
 • Tussen 10 januari en 31 januari 2022 wordt beoordeeld of verzoeker in aanmerking komt voor een (deel)vergoeding.  Verzoekers ontvangen bericht van de uitkomst van die beoordeling. In geval van toekenning, ontvangen verzoekers de vergoeding in het tweede kwartaal van 2022.
 • Facturen die een verzoeker van derden ontvangt kunnen niet rechtstreeks ter betaling naar de gemeente worden doorgestuurd. Een aanvrager dient deze eerst zelf te betalen en kan het betreffende bedrag vervolgens wel bij de gemeente declareren.
 • Een verzoeker om vergoeding gaat akkoord met de landelijke regelgeving rondom de controle van het coronatoegangsbewijs. De gemeente Kerkrade heeft het recht de vergoeding (geheel of gedeeltelijk) terug te vorderen of niet tot uitkering over te gaan als:
 1. onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de hoogte van de vergoeding;

 2. achteraf blijkt dat de vergoeding is ingezet voor andere activiteiten dan waarvoor deze bedoeld is;

 3. bevoegde toezichthouders constateren dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd;

 4. de gelden wegens het niet voldoen aan de geldende vereisten niet door de VRZL aan de gemeente worden uitgekeerd.

Dit heeft u nodig om de subsidie aan te vragen:

Een verzoek om vergoeding kan tot en met uiterlijk zondag 9 januari 2022 worden gemaild naar gemeentehuis@kerkrade.nl, met als onderwerp: “verzoek bijdrage naleving controleplicht CTB”.

In het verzoek moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:

 • Naam bedrijf/organisatie/vereniging
 • KvK-nummer
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Omschrijving reden
 • Datum activiteit(en) kostenvergoeding
 • Bedrag kostenvergoeding inclusief BTW
 • Rekeningnummer + naam rekeninghouder (IBAN)
 • Bewijzen als bijlage
  Bij de aanvraag moeten bewijsstukken worden gevoegd, waaruit moet blijken dat de gevraagde gelden daadwerkelijk worden ingezet om de controle op coronatoegangsbewijzen vorm te geven. Dat kan  bijvoorbeeld met facturen en/of berekeningen van gemaakte kosten.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 14045 of via gemeentehuis@kerkrade.nl