Verkiezing Gemeenteraad op 16 maart 2022

STEMMEN BIJ VOLMACHT


De burgemeester van Kerkrade maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van Kerkrade op woensdag 16 maart 2022 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende regels.


A.    OVERDRACHT VAN DE STEMPAS (ONDERHANDSE VOLMACHT)

 1. U kunt een andere kiezer die in de gemeente Kerkrade woont machtigen om names u te stemmen.
 2. Vul de achterzijde van uw stempas in. 
 3. De persoon die u machtigt namens u te stemmen moet een handtekening op uw stempas zetten.
 4. Tevens moet u een kopie/foto van uw geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie/foto moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. U heeft het recht om de volmacht weer in te trekken.

B.    SCHRIFTELIJKE VOLMACHT

 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Via www.kerkrade.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022 kunt ook een digitale aanvraag indienen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur worden ingediend.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. 
De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem uitgebracht worden.

Kijk voor meer informatie op www.kerkrade.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022 

De burgemeester voornoemd,

Petra Dassen