Taken Rekenkamercommissie/Rekeningcommissie

Om de controlerende taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren beschikt de gemeenteraad over een zogenaamde Rekenkamercommissie.

De Rekenkamercommissie heeft tot taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid rechtmatig (d.w.z. volgens de geldende wet- en regelgeving), doelmatig (d.w.z. tegen zo laag mogelijke kosten) en doeltreffend (d.w.z. met het gewenste effect) uitvoert.

De werkwijze van de commissie

De commissie kan op eigen initiatief een onderzoek instellen. De gemeenteraad kan een verzoek tot onderzoek bij de rekenkamercommissie indienen. De commissie kan ook een oproep doen aan de burgers van Kerkrade om onderzoeksonderwerpen aan te dragen. De rekenkamercommissie heeft echter haar eigenstandige en onafhankelijke positie en verantwoordelijkheid. Het onderzoeksgebied van de commissie beslaat alle gemeentelijke organen. De leden van het college van B&W en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht informatie te verstrekken als de commissie daarom vraagt. Elk onderzoek wordt afgesloten door het uitbrengen van een rapport aan de raad.

De taak van de Rekeningcommissie

De interne leden van de Rekenkamercommissie hebben voorts als taak het bespreken van de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole en het uitbrengen van een advies aan de raad ten aanzien van het vaststellen van de jaarrekening, mede aan de hand van de accountantscontrole en het accountantsverslag.

Hoe is de commissie samengesteld?

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf personen: twee raadsleden en drie externe leden (waaronder de voorzitter). De leden worden door de raad benoemd.
De samenstelling van de commissie ziet er als volgt uit:

  • Dhr. mr. L.M.C. Cloodt MBA (externe voorzitter)
  • Dhr. J.P.J. Essers (raadslid)
  • Dhr. J.P.J. Noël (raadslid)
  • Dhr. mr.drs. S. Hannen (extern lid)
  • Dhr. R.H.M. Sluijsmans (extern lid)

De rekenkamercommissie wordt ambtelijk ondersteund door haar secretaris in de persoon van Bertie Vermeersch-Dortants. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045 of e-mail gemeentehuis@kerkrade.nl

Suggesties voor onderzoek?

Indien u suggesties heeft voor een onderzoek kunt u deze schriftelijk richten aan:

Rekenkamercommissie Gemeente Kerkrade
t.a.v. de Griffie
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

U krijgt vervolgens binnen 7 weken bericht of uw suggestie past binnen het onderzoeksveld van de rekenkamercommissie en zo ja, of uw suggestie daadwerkelijk wordt omgezet in een onderzoek.

Onderzoeksrapporten

De rapporten van de rekenkamercommissie zijn digitaal beschikbaar. Klik op de titel in de lijst van de te downloaden documenten hierbeneden om ze te raadplegen. In die lijst kunt u ook de Verordening Rekenkamercommissie en Rekeningcommissie gemeente Kerkrade 2017 raadplegen.

Te downloaden:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader(externe link)