Verkiezing Gemeenteraad 2022

AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING BOVEN KANDIDATENLIJSTVoor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Kerkrade kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Kerkrade op woensdag 16 maart 2022 wenst te laten registreren moet een verzoek daartoe uiterlijk op maandag 20 december 2021 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau op het gemeentehuis.

Houd er rekening mee dat indien het verzoek pas op maandag 20 december 2021 wordt ingediend, er geen mogelijkheid tot herstel van verzuim bestaat. U wordt derhalve geadviseerd het verzoek tijdig in te dienen.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van 112,50 euro worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente.

Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. 
Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

  • a.    een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  • b.    een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel;
  • c.    een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;
  • d.    een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via telefoonnummer 14-045. Een vraag stellen per e-mail mag uiteraard ook. Stuur deze naar verkiezingen@kerkrade.nl   


Kerkrade, 24-11-2021