Binnen de gemeente Kerkrade bent u als ondernemer verantwoordelijk voor het melden van ongewone voorvallen.

  • Direct melding maken voor bedrijven: 045 567 66 00
  • Melding maken voor burgers: 14 045

Wat is een ongewoon voorval?

Een ongewoon voorval is elke gebeurtenis (ongeacht de oorzaak) die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten, waardoor nadelige gevolgen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan voor het milieu. Dat kunnen zowel storingen in het productieproces zijn als storingen in de voorzieningen van de inrichting. Ook ongelukken en calamiteiten kunnen daaronder vallen.

Ieder ongewoon voorval dient binnen een half uur gemeld te worden bij de gemeente omdat de overheid verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde woonomgeving. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de gemeente direct actie ondernemen.

Wat moet u doen?

Als er op uw bedrijf een ongewoon voorval plaats vindt of dreigt te ontstaan dan moet u:

  • Maatregelen nemen om de nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te voorkomen of ongedaan te maken;
  • Het voorval zo snel mogelijk (binnen een half uur) telefonisch melden via het daarvoor bestemde telefoonnummer van de gemeente (045) 567 66 00. Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Vervolgens moet u (schriftelijk) over een aantal punten nadere informatie verstrekken aan de gemeente Kerkrade.

Schriftelijk melden

Volgens de Wet milieubeheer moet u in ieder geval informatie geven over de volgende vijf punten:

  1. oorzaken en omstandigheden;
  2. vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;
  3. andere belangrijke zaken die de aard en de ernst van de gevolgen kunnen beïnvloeden;
  4. maatregelen ter voorkoming van gevolgen;
  5. maatregelen ter voorkoming in de toekomst.

Wat als u niet of te laat meldt?

Als u niet of te laat een ongewoon voorval meldt aan het bevoegd gezag, dan wordt dit gezien als een overtreding van de Wet milieubeheer.
Dit kan strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke maatregelen tot gevolg hebben.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de gemeente Kerkrade, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045 of e-mail gemeentehuis@kerkrade.nl