Het kabinet heeft op vrijdag 13 juli ingestemd met de schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant om tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door de overstromingen in juli dit jaar. 

Het betreft schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade geleden hebben in het vastgestelde schadegebied (PDF)

Gouverneur Johan Remkes: “De ramp afgelopen juli heeft enorme materiële en immateriële schade aangericht. Voor getroffenen is het van belang dat zij geleden schade snel kunnen herstellen en weten hoe zij daarin voor -wat betreft onverzekerbare schade- worden tegemoetgekomen. De regeling tegemoetkoming schade zoals die is vastgesteld door het kabinet schept die duidelijkheid. In nauwe afstemming met de regio is binnen de kaders van de Wet een ruimhartige regeling opgesteld die recht doet aan het uitzonderlijke karakter van deze ramp. De wet kent echter ook beperkingen waardoor bijvoorbeeld omzetderving voor ondernemers er niet onder valt. Het kabinet erkent het door de regio benadrukte belang van dit punt en heeft toegezegd hierover met de regio en ondernemers- vertegenwoordigers in gesprek te gaan.”

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt geopend waar particulieren, ondernemers en andere organisaties terecht kunnen voor afhandeling van hun materiële schade wanneer zij aanspraak willen maken op een tegemoetkoming. De RVO voert de regeling uit. Dat houdt in dat RVO taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt en namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen besluit en uitbetaalt.

Lees verder op de website van de Rijksoverheid