De gemeente Kerkrade kent een financiële cyclus voor de vaststelling van onder meer de begroting en de jaarrekening.

Financiële cyclus

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is het hoofdlijnenakkoord waarmee de coalitie aan de slag gaat in een bestuursperiode, in dit geval 2022-2026. Het betreft de basis van het collegeprogramma. Het betreft een politiek document. Lees hier het coalitieakkoord.

Collegeprogramma 

Het collegeprogramma bouwt voort op het coalitieprogramma en is een bestuurlijk document. Het betreft het werkdocument voor het college voor de bestuursperiode 2022 - 2026. Lees hier het collegeprogramma. 

Begroting

De begroting wordt rond de zomerperiode gemaakt en uiterlijk half november door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting bevat naast de financiële gegevens ook de beleidsspeerpunten voor de lopende jaren. In de begroting geeft het college aan wat het voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten.In de vergadering waarin de begroting wordt vastgesteld spreken de in de raad vertegenwoordigde fracties hun algemene beschouwingen uit. Deze algemene beschouwingen vindt u terug in de notulen van de betreffende raadsvergadering. Deze worden in een van de volgende raadsvergaderingen vastgesteld. Lees hier de volledige begroting 2023

Bestuursrapportage

Halverwege het jaar wordt middels de Bestuursrapportage (BURAP) verslag gedaan van de stand van zaken van de verschillende gemeentelijke activiteiten en projecten.

Jaarrekening

Na afloop van het jaar wordt de Jaarrekening gemaakt, waarin zowel de financiële als de beleidsinhoudelijke kant wordt toegelicht. De vaststelling van de Jaarrekening moet vóór half juli plaatsvinden.

Financiële stukken

De financiële stukken vindt u via ons bestuurlijk informatiesysteem iBabs(externe link).