De gemeente Kerkrade kent een financiële cyclus voor de vaststelling van onder meer de begroting en de jaarrekening.

Financiële cyclus

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is het hoofdlijnenakkoord waarmee de coalitie aan de slag gaat in een bestuursperiode, in dit geval 2018-2022. Het betreft de basis van het collegeprogramma. Het betreft een politiek document.
Bekijk het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2018 -2022

Collegeprogramma 

Het collegeprogramma bouwt voort op het coalitieprogramma en is een bestuurlijk document. Het betreft het werkdocument voor het college voor de bestuursperiode, in dit geval 2018-2022.
Bekijk het collegeprogramma 2018 - 2022

Voorjaarsnota

De cyclus start met het opstellen van een Voorjaarsnota. Dit gebeurt zoals de naam al zegt in het voorjaar en het document wordt vóór de zomervakantie door de gemeenteraad vastgesteld. In de Voorjaarsnota worden de ontwikkelingen voor de komende jaren beschreven. De Voorjaarsnota schept verder kaders voor het opstellen van de begroting.
De voorjaarsnota 2019, die in de raadsvergadering van 26 juni 2019 is vastgesteld, kunt u raadplegen via Voorjaarsnota Kerkrade 2019

Begroting

De begroting wordt rond de zomerperiode gemaakt en uiterlijk half november door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting bevat naast de financiële gegevens ook de beleidsspeerpunten voor de lopende jaren. In de begroting geeft het college aan wat het voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten.In de vergadering waarin de begroting wordt vastgesteld spreken de in de raad vertegenwoordigde fracties hun algemene beschouwingen uit. Deze algemene beschouwingen vindt u terug in de notulen van de betreffende raadsvergadering. Deze worden in een van de volgende raadsvergaderingen vastgesteld.
De conceptbegroting 2020, die in de raadsvergadering van 30 oktober 2019 wordt vastgesteld, kunt u raadplegen via Begroting Kerkrade 2020

Najaarsnota

Het college geeft verder  inzicht in het verloop van de budgetten en de voortgang van het beleid in de Najaarsnota. Met de vaststelling van de Najaarsnota vindt ook een eventuele bijstelling van de meerjarenbegroting plaats.
De najaarsnota 2019, die eveneens in de raadsvergadering van 30 oktober 2019 wordt vastgesteld, kunt u raadplegen via Najaarsnota Kerkrade 2019

Jaarrekening

Na afloop van het jaar wordt de Jaarrekening gemaakt, waarin zowel de financiële als de beleidsinhoudelijke kant wordt toegelicht. De vaststelling van de Jaarrekening moet vóór half juli plaatsvinden.
De jaarrekening 2018, die in de raadsvergadering van 26 juni 2019 is vastgesteld, kunt u raadplegen via Jaarrekening 2018

Financiële stukken

De financiële stukken van eerdere jaren (voorjaarsnota's, begrotingen, najaarsnota's en jaarrekeningen) vindt u via ons bestuurlijk informatiesysteem iBabs.