Op de dag van de kandidaatstelling leveren de deelnemende partijen hun kandidatenlijst in bij het Centraal Stembureau van de gemeente Kerkrade.

Kandidaatstelling is op maandag 31 januari 2022

Op 31 januari 2022, tussen 9.00 en 17.00 uur, leveren politieke groeperingen hun kandidaten-lijst in bij het Centraal Stembureau van de gemeente Kerkrade. Dit wordt door een kiezer persoonlijk gedaan in het Stadskantoor, Markt 33 in Kerkrade. Digitaal of per post inleveren is niet mogelijk! Wij vragen u tijdig kenbaar te maken aan Bureau Verkiezingen dat u een kandidaten-lijst wenst in te leveren. U doet dit door een e-mail te sturen naar verkiezingen@kerkrade.nl

Let op! Als een partij later dan 17.00 uur op 31 januari 2022 een kandidatenlijst inlevert, kan de partij niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing. De partij ontvangt dan een schriftelijke afwijzing. Tegen de afwijzing staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

Proefinlevering op maandag 24 januari 2022

De gemeente organiseert op maandag 24 januari 2022 een vrijblijvende proefinlevering. Dit is alleen op afspraak: u kunt zich aanmelden via het e-mailadres verkiezingen@kerkrade.nl Tijdens deze proefinlevering kijken we samen met u naar de kandidatenlijst en de gevraagde bijlagen. U krijgt alle stukken mee terug eventueel voorzien van verbetersuggesties.
 
U bewaart zelf de documentatie – en vult deze zo nodig aan – om formeel op 31 januari 2022 tussen 9.00 en 17.00 uur de kandidatenlijst met bijlagen persoonlijk in te laten leveren door een kiezer. U kunt na de proefinlevering dus niet alvast het dossier bij de gemeente achterlaten.
 

Waarborgsom

Voor de kandidaatstelling betalen partijen (per kandidatenlijst) een waarborgsom van € 225,00 vóór 11 oktober 2021. 

De waarborgsom geldt niet voor de bestaande partijen die nu in de gemeenteraad van Kerkrade zijn vertegenwoordigd. Dit geldt wel voor nieuwe partijen die al landelijk of provinciaal zijn geregistreerd en nog niet vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.

U kunt het bedrag van € 225,00 overmaken op rekeningnummer NL49BNGH0285004484 van de gemeente Kerkrade  o.v.v. ‘waarborgsom kandidaatstelling + naam partij’. 

Deze waarborgsom krijgt u in de volgende gevallen terug:

 • Als geen geldige lijst wordt ingeleverd, wordt na de vaststelling van de uitslag van de verkiezing door de gemeente de waarborgsom teruggegeven aan degene die de betaling heeft verricht.
 • Als wel een geldige lijst wordt ingeleverd, wordt na de vaststelling van de uitslag de waarborgsom teruggegeven, tenzij het stemcijfer van de lijst lager is dan 75 procent van de kiesdeler (artikel P 5 Kieswet) en aan de lijst geen zetel is toegewezen.
 • In alle andere gevallen vervalt de waarborgsom aan de gemeente.

Ondersteuningsverklaringen

Partijen moeten tenminste 20 geldige ondersteuningsverklaringen inleveren.
Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijk verklaring van een kiesgerechtigde die deel-name van een partij aan de verkiezing ondersteunt. 
Voor de ondersteuningsverklaringen maakt de partij gebruik van het voorgeschreven model H 4, waarop alle kandidaten in de juiste volgorde staan vermeld. 

Let op! Als de partij later de volgorde van kandidaten nog aanpast, moeten alle al eerder op-gemaakte ondersteuningsverklaringen opnieuw worden afgelegd! 

De kiesgerechtigde krijgt van de partij dit formulier (model H 4) – met daarop de kandidaten vermeld – en gaat daarmee naar de balie van Burgerzaken op het stadhuis. Hij toont daar zijn geldig identiteitsbewijs aan de ambtenaar en ondertekent dan de verklaring in bijzijn van de ambtenaar.

Wie hoeven geen ondersteuningsverklaringen in te leveren?

 • Partijen aan wie tijdens de laatste Gemeenteraadsverkiezing in 2018 in Kerkrade zetels zijn toegekend.
 • Partijen de aanduidingen samenvoegen en aan één of beide partijen zetels zijn toegekend.
 • Partijen samengaan tot een nieuwe groepering en aan alle partijen zetels zijn toegekend.
   

Over te leggen stukken bij de kandidaatstelling

Bij het inleveren van een kandidatenlijst moeten naast de kandidatenlijst (Model H1) verschillende stukken worden ingeleverd. Het volgende wordt gevraagd:

 1. Kandidatenlijst (model H1), waarop alle kandidaten in de juiste volgorde en met de correcte gegevens staan vermeld. U kunt deze met de OSV software aanmaken (zie hierna bij OSV).
 2. Instemmingsverklaring (model H 9). Van elke kandidaat op de lijst wordt een verklaring van instemming met kandidaatstelling ingeleverd. Zie Kieswet art. H 9. Een kandidaat die buiten het Europese deel van Nederland woont, moet op de instemmingsverklaring een gemachtigde binnen her Europese deel van Nederland aanwijzen.
 3. Kopie legitimatiebewijs van alle kandidaten. Er wordt van iedere kandidaat een kopie van een geldig identiteitsbewijs ingeleverd. Onder een geldig identiteitsbewijs wordt verstaan: geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart (een document als bedoeld in art. 1 Wet op de identificatieplicht). Let op: bij het nieuwe model pas-poort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN of sofinummer op de achterzijde, dus moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden. Het is niet toe-gestaan gegevens af te schermen of door te halen op de kopie.
 4. Verklaringen van voorgenomen vestiging. Van kandidaten op de lijst die niet in de gemeente Kerkrade wonen en staan ingeschreven, moet een verklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat zij van plan zijn om zich in geval van benoeming in de betreffen-de gemeente te vestigen. Zie Kieswet art. H 7.
 5. Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst (Model H 3-1). Om een geregistreerde aanduiding van de partij boven de kandidatenlijst te kunnen plaatsen, wordt bij de lijst een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij ingeleverd, waarin deze de inleveraar machtigt dit te doen. U vraagt deze zo nodig tijdig aan bij het landelijk hoofdbureau van uw eigen partij. Zie Kieswet art. H3.
 6. Ondersteuningsverklaringen (model H 4). Alle partijen leveren tenminste 20 geldige ondersteuningsverklaring voor de kandidaatstelling (zie hierboven bij 2.4).
 7. Bewijs betaling waarborgsom € 225,00. Alle partijen moeten een waarborgsom voor de kandidaatstelling betalen (zie hierboven bij 2.3).
 8. Samenvoeging aanduidingen (model H 3-2). Als 2 of meer partijen samen één lijst in-leveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van de aanduidingen of afkortingen daarvan boven de lijst, mits deze tijdig zijn geregistreerd. In dat geval moeten bij de lijst verklaringen worden gevoegd van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de desbetreffende politieke partijen, waarin de inleveraar wordt gemachtigd dit te doen. Zie Kieswet art. H 5. 
   

Onderzoek geldigheid kandidaten en kandidatenlijst

Partijen die een kandidatenlijst inleveren, moeten voldoen aan alle eisen van Hoofdstuk H van de Kieswet en Hoofdstuk H van het Kiesbesluit. Het Centraal Stembureau onderzoekt dit. Daarbij is het ingeleverde papieren dossier leidend en niet de eventuele ondersteunende digitale bestanden uit de OSV-software of andere applicaties.

Op dinsdag 1 februari 2022 zal het Centraal Stembureau in een besloten zitting (zonder pu-bliek) alle ingeleverde kandidatenlijsten en bijlagen onderzoeken en voorlopig beoordelen. Als een of meer stukken niet in orde zijn of ontbreken, zal het Centraal Stembureau de inleveraar van de betreffende partij hier zo spoedig mogelijk over informeren. De partij heeft dan nog de gelegenheid om op woensdag 2 februari of donderdag 3 februari tussen 9.00 en 17.00 uur, en op vrijdag 4 februari tussen 9.00 uur eb 15.00 uur, alsnog de gebreken te herstellen en nieuwe stukken aan te leveren.

Op vrijdag 4 februari om 16.00 uur zal het Centraal Stembureau in een openbare zitting (met publiek) definitief oordelen over de geldigheid van de kandidaten en kandidatenlijsten.