Volgende week vinden er weer commissievergaderingen plaats in het Raadhuis aan de Markt. Wilt u een commissievergadering bijwonen, dan is dat uiteraard mogelijk. De agenda en de stukken die bij de vergaderingen horen, kunt u raadplegen via www.gemeenteraadkerkrade.nl.

Volgende week vinden er weer commissievergaderingen plaats in het Raadhuis aan de Markt. Wilt u een commissievergadering bijwonen, dan is dat uiteraard mogelijk. De agenda en de stukken die bij de vergaderingen horen, kunt u raadplegen via www.gemeenteraadkerkrade.nl.

Spreekrecht
U kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Daartoe dient u zich aan te melden bij de griffie via 14 045 of via griffie@kerkrade.nl. De griffie helpt u graag verder. 

Maak gebruik van uw spreekrecht. Op die manier heeft u daadwerkelijk inspraak bij het besluitvormingsproces.


Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 13 maart 2023; 19.00 uur in de raadszaal

Op de agenda van de commissie AZM staan deze maand onder meer twee ontwerpbesluiten. Het eerste besluit betreft de zienswijze van de raad op het regionale beleidsplan politie 2024-2027. Het tweede besluit betreft een aantal acties uit de nota raad en gemeenschap, die nu reeds worden opgepakt met als doel om als gemeenteraad de inwoners beter te informeren en meer te betrekken bij het beleid en de politiek.

Commissie Grondgebied en Economische Zaken
Dinsdag 14 maart 2023; 19.00 uur in de raadszaal.

In de commissie GEZ komt deze maand één ontwerpbesluit aan de orde, namelijk de renovatie van het kunstgrasveld van RKTSV en diverse maatregelen op meerdere sportlocaties.
Verder staat er een agenderingsverzoek van Lokaal Alternatief op de agenda inzake het Energie- en Klimaatfonds.

Commissie Burgers en Samenleving
Donderdag 16 maart 2023; 19.00 uur in de raadszaal

Op de agenda van de commissie B&S staan deze maand een tweetal ontwerpbesluiten, te weten een update van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs en de zienswijze van de raad op de 1e begrotingswijziging 2023 van de WOZL en WSP Parkstad.
Daarnaast wordt de commissie geïnformeerd over de jongerenparticipatie in de gemeente Kerkrade en de evaluatie van de toepassing van de Wet verplichte GGZ in Kerkrade.