Volgende week vinden er weer commissievergaderingen plaats in het Raadhuis aan de Markt. Wilt u een commissievergadering bijwonen, dan is dat uiteraard mogelijk. De stukken die bij de vergaderingen horen, kunt u raadplegen in het stadskantoor (Markt 33) of via www.gemeenteraadkerkrade.nl.

Spreekrecht
U kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Daartoe dient u zich aan te melden bij de griffie via 14 045. De griffie helpt u graag verder. 

Maak gebruik van uw spreekrecht. Op die manier heeft u daadwerkelijk inspraak bij het besluitvormingsproces.

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 1 november 2022; 19.00 uur in de raadszaal

In de commissie B&S zijn deze maand drie ontwerpbesluiten aan de orde, namelijk de actualisering van de Verordening Individuele Inkomenstoeslag, de actualisering van de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet en vaststelling van het visiedocument Burgerparticipatie Kerkrade als ambitie voor het vergroten van de betrokkenheid van de Kerkraadse gemeenschap bij de gemeentelijke plannen en projecten.
Verder wordt de commissie bijgepraat over de stand van zaken m.b.t. de aanvraag voor volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade (het Martin Buber).

Commissie Grondgebied en Economische Zaken
Woensdag 2 november 2022; 19.00 uur in de raadszaal

Op de agenda van de commissie GEZ staan deze maand een drietal ontwerpbesluiten, te weten sloop en herontwikkeling d’r Pool, visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur en onttrekkingsbesluit NABO Landweg/Meuserstraat aan de openbaarheid.