Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 19 maart 2019 het  ‘Actieplan EU-richtlijn omgevingslawaai Gemeente Kerkrade’ (hierna: Actieplan) vastgesteld.

Het Actieplan ligt voor geïnteresseerden vanaf 18 april 2019 vier weken ter inzage bij de Informatiebalie in het Stadskantoor. U kunt ook de digitale versie van het actieplanlink naar pdf bestand bekijken. 

Op 5 september 2017 zijn de ‘Geluidsbelastingkaarten EU-richtlijn omgevingslawaai 2016’ (3e tranche) voor wegverkeer, railverkeer en industrielawaai vastgesteld. Dit was fase 1 van een wettelijke taak op grond van de in de Wet Geluidhinder geïntegreerde EU-richtlijn Omgevingslawaai.

In fase 2 is een vervolgonderzoek uitgevoerd naar mogelijke maatregelen waarmee geluidhinder op knelpunten uit deze geluidsbelastingkaarten kan worden verminderd. Deze mogelijke maatregelen zijn vastgelegd in het Actieplan voor de periode 2018-2023. Het ontwerp van het Actieplan heeft van 11 oktober 2018 tot en met 22 november 2018 bij het Informatiecentrum in het Stadskantoor voor eenieder ter inzage gelegen. 

Tegen de vaststelling van het Actieplan is geen bezwaar of beroep mogelijk.