Is het toegestaan om in Kerkrade een commerciële ruimte (bijvoorbeeld winkel of kantoor)  te verbouwen tot een of meerdere woningen?

Het is in Kerkrade, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om van een commerciële ruimte (b.v. winkel, horeca, kantoor, dienstverlening) een woning te maken. Dit noemen wij ‘gebruikswijziging naar wonen’.

 • Definitie ‘gebruikswijziging naar wonen’:  Het in gebruik nemen van een bestaand gebouw, of een gedeelte daarvan, ten behoeve van wonen, dat op het moment van ter inzage leggen van dit bestemmingsplan niet voor wonen in gebruik was. Onder het in gebruik nemen voor wonen wordt mede verstaan kamerbewoning of het wonen in een (bedrijfs)woning.

De voorwaarden zijn opgenomen in de Beleidsregel “Wijziging bestemming/gebruiksfunctie naar wonen gemeente Kerkrade” . De voorwaarden zijn:

 • De aanvraag gaat over het wijzigen van het gebruik of de bestemming van (leegstaande) commerciële ruimten zoals kantoor, winkel of horeca, naar wonen.
 • Aanvragen in het buitengebied, op bedrijventerreinen en in de concentratie winkelgebieden zijn uitgesloten.
 • De nieuwe woning moet >60 m2 bruto gebruiksoppervlakte groot zijn.
 • Er mogen geen nadelige gevolgen ontstaan voor de buurpercelen, b.v. bezonning, daglichttoetreding en gebruiksmogelijkheden.
 • Belangen van buren of andere personen/bedrijven mogen niet benadeeld worden door de ontwikkeling.
 • Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden.
 • Bij de aanvraag aangeven of en zo ja welke duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast.
 • Bij de aanvraag aangeven of en zo ja welke maatregelen worden toegepast om de woning levensloopbestendig te maken.
 • Aangeven waar parkeerplaatsen zijn voor de woningen. Dit moet op eigen terrein zijn.
 • Aangeven waar stallingsruimte is voor de woningen, b.v. voor fietsen, scootmobielen. Dit moet op eigen terrein zijn.
 • Aangeven waar ruimte voor afvalinzameling is voor de woningen. Dit moet op eigen terrein zijn.
 • De locatie mag niet liggen in een milieuhindercirkel en/of binnen een kwetsbaar en waardevol (natuur)gebied.
 • Eventuele planschade is voor rekening van de aanvrager. Aanvrager dient planschadeafwentelingsovereenkomst met de gemeente te ondertekenen.
 • Als uw plan akkoord is en wordt vergund, dan wordt afgeweken van het huidige bestemmingsplan. Zodra de gemeente het bestemmingsplan gaat actualiseren, wordt de bestemming gewijzigd aar het daadwerkelijke gebruik.
 • De aanvraag dient te voldoen aan overige wet- en regelgeving waaraan de gemeente standaard toetst, bijvoorbeeld het Bouwbesluit. Denk bijvoorbeeld aan daglichttoetreding.

Voor de totale informatie en de te doorlopen procedure, kunt u bovengenoemde beleidsregel inzien.

Indien u voldoet aan de voorwaarden van de "Beleidsregel Woningsplitsing gemeente Kerkrade’ en u wil een aanvraag indienen, maakt u dan gebruik van het hiervoor bestemde intakeformulier.