Is kamerbewoning, kamerverhuur en woningomzetting toegestaan in Kerkrade?

Kamerbewoning, kamerverhuur en woningomzetting zijn in gemeente Kerkrade niet toegestaan.

Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Parapluplan Stedelijk Gebied Kerkrade 2018’ en in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

 • Definitie kamerbewoning:  Het bewonen van een onzelfstandige woonruimte.
 • Definitie kamerverhuur:  Het verhuren van een onzelfstandige woonruimte.
 • Definitie woningomzetting: De omzetting van een woning naar één of meer onzelfstandige wooneenheden voor kamergewijze verhuur.

Is woningsplitsing toegestaan in Kerkrade?

 • Definitie woningsplitsing:  Het bouwkundig e/o functioneel splitsen en een woning in twee of meer wooneenheden ten behoeve van de vestiging van meer dan één huishouden. Hierdoor ontstaan in één gebouw minimaal twee zelfstandige wooneenheden, met ieder hun eigen voorzieningen, zoals een badkamer, keuken, toilet, slaapkamer(s) en woonkamer en een eigen afsluitbare toegang.

Simpel gezegd: het gaat om het opdelen van een bestaande woning in meerdere woningen.

Woningsplitsing is in gemeente Kerkrade niet toegestaan. Dit staat in het bestemmingsplan ‘Parapluplan Stedelijk Gebied Kerkrade’. Er zijn echter 2 situaties waarvoor de gemeenteraad op 7 juli 2021 heeft besloten om een uitzondering te maken:

 1. Situatie 1:
 • Het pand heeft een huidige commerciële bestemming of gebruik (b.v. winkels, horeca, dienstverlening, maatschappelijk);
 • Én in dit pand reeds een bestaande woning aanwezig is;
 • Én het pand wordt in totaliteit/in zijn geheel getransformeerd/verbouwd naar wonen;
 • Er kan hierdoor een kleinschalige meergezinswoning ontstaan.
 1. Situatie 2:
 • Het pand is een (voormalig) (illegaal) kamerverhuurpand;
 • Én het pand heeft een omvang/volume dat het niet te gebruiken is als één reguliere grondgebonden woning;
 • Én het pand wordt in totaliteit/in zijn geheel getransformeerd/verbouwd naar wonen;
 • Er kan hierdoor een kleinschalige meergezinswoning ontstaan.

Plannen moeten ook voldoen aan andere voorwaarden, o.a.:

 • Plannen in het buitengebied, op bedrijventerreinen en in de concentratie winkelgebieden zijn uitgesloten.
 • De nieuwe woningen moeten >75 m2 bruto gebruiksoppervlakte groot zijn.
 • Gemeente voert een Bibob-toets uit.
 • Er mogen geen nadelige gevolgen ontstaan voor de buurpercelen, b.v. bezonning, daglichttoetreding en gebruiksmogelijkheden.
 • Belangen van buren of andere personen/bedrijven mogen niet benadeeld worden door de ontwikkeling.
 • Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden.
 • Bij de aanvraag aangeven of en zo ja welke duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast.
 • Bij de aanvraag aangeven of en zo ja welke maatregelen worden toegepast om de woning levensloopbestendig te maken.
 • Aangeven waar parkeerplaatsen zijn voor de woningen. Dit moet op eigen terrein zijn.
 •  
 • Aangeven waar stallingsruimte is voor de woningen, b.v. voor fietsen, scootmobielen. Dit moet op eigen terrein zijn.
 • Aangeven waar ruimte voor afvalinzameling is voor de woningen. Dit moet op eigen terrein zijn.
 • De locatie mag niet liggen in een milieuhindercirkel en/of binnen een kwetsbaar en waardevol (natuur)gebied.
 • Eventuele planschade is voor rekening van de aanvrager. Aanvrager dient planschadeafwentelingsovereenkomst met de gemeente te ondertekenen.
 • Als uw plan akkoord is en wordt vergund, dan wordt afgeweken van het huidige bestemmingsplan. Zodra de gemeente het bestemmingsplan gaat actualiseren, wordt de bestemming gewijzigd aar het daadwerkelijke gebruik.
 • De aanvraag dient te voldoen aan overige wet- en regelgeving waaraan de gemeente standaard toetst, bijvoorbeeld het Bouwbesluit. Denk bijvoorbeeld aan daglichttoetreding

Alle informatie, de voorwaarden en de procedure kunt u lezen in de "Beleidsregel Woningsplitsing gemeente Kerkrade"

Aanvragen woningsplitsing

Indien u voldoet aan de voorwaarden van de "Beleidsregel Woningsplitsing gemeente Kerkrade’ en u wil een aanvraag indienen, maakt u dan gebruik van het hiervoor bestemde intakeformulier.

Zie voor meer informatie de pagina "Regels en procedures om nieuwe woningen te bouwen"