Gemeenten voeren diverse  taken uit om het publieke belang te behartigen. Het uitvoeren van die taken kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • door de taken zélf uit te voeren;
  • door het uitbesteden van taken aan een andere organisatie en
  • door het deelnemen aan een verbonden partij.

Als gemeenten taken zelf uitvoeren binnen een gemeentelijke dienst draagt de gemeente alle financiële en alle bedrijfsvoeringsrisico’s. Het uitbesteden van taken kan door middel van het verstrekken van subsidies of door het sluiten van contracten. Deze worden normaal vooraf gegaan door een aanbesteding. Gemeenten kunnen ook taken uitvoeren via ‘verbonden partijen’. 

Wat verstaan we onder een verbonden partij?

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) geeft in artikel 1 onder b aan dat onder een ‘verbonden partij‘ dient te worden verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Een financieel belang houdt in: als de gemeente aansprakelijk is bij niet-nakoming van verplichtingen of een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat (door de gemeente) niet opgeëist kan worden indien de verbonden partij failliet gaat.
Een bestuurlijk belang houdt in: als de gemeente zeggenschap heeft in de betreffende organisatie, bijvoorbeeld als een wethouder, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemt.

Er zijn binnen Kerkrade verschillende soorten verbonden partijen te onderscheiden: Gemeenschappelijke Regelingen (GR), Naamloze Vennootschappen (NV) en Besloten Vennootschappen (BV). De keuze voor een specifieke rechtsvorm is onder andere afhankelijk van het te bereiken doel. 

Redenen deelneming in verbonden partijen

Mogelijke redenen om deel te nemen in een verbonden partij zijn: risicospreiding (het delen van financiële risico’s met anderen), efficiencyvoordeel, kennisvoordeel en de zogenaamde katalysatorfunctie (activiteiten op gang brengen die zonder rol van de gemeente als initiator niet mogelijk zouden zijn).

Mogelijke gevaren liggen vooral besloten in het verlies aan controle en de dubbelrol van de gemeente. Gedacht moet worden aan financiële risico’s, bestuurdersaansprakelijkheid, gebrek aan informatie en daardoor minder beïnvloedingsmogelijkheden.

Nota verbonden partijen

In 2008 is door het college de Nota verbonden partijen vastgesteld; deze nota is in juli 2014 geactualiseerd. De nota betreft een nadere beschouwing van een divers aantal aspecten dat bij het deelnemen in een ‘verbonden partij’ betrokken dient te worden. Bekijk de Nota verbonden partijenlink naar pdf bestand 

Financiële documenten

Bekijk informatie die is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen van:

Informatie gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen (GR's) zijn verbonden partijen die op publiekrechtelijke grondslag zijn gebaseerd. Een gemeenschappelijke regeling is in principe 'verlengd lokaal bestuur'; diverse gemeenten bundelen hun krachten en brengen de uitvoering van gemeentelijke taken onder in een gemeenschappelijke regeling. Hieronder vindt u informatie over gemeenschappelijke regelingen (verbonden partijen) waar de gemeente deel van uitmaakt.

Informatie overige verbonden partijen

De overige verbonden partijen zijn N.V.’s en B.V.’s en zijn op privaatrechtelijke grondslag gebaseerd. Gelet op het karakter van dergelijke rechtspersonen ligt ‘bestuurlijke openheid’ hier niet direct voor de hand. Hier vindt u meer informatie over de overige verbonden partijen.

Register gemeenschappelijke regelingen

Op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het college gehouden een register bij te houden van alle gemeenschappelijke regelingen waaraan gemeentelijke bestuursorganen deelnemen. Op die manier wordt voor een ieder inzichtelijk gemaakt in welke en aan hoeveel regelingen de gemeente deelneemt. Bekijk het Register Gemeenschappelijke Regelingen link naar pdf bestand