Wat is het?

Voor U als burger, bedrijf of instelling is het verboden om zonder vergunning van het college van Burgemeester en Wethouders een perceel te laten uitwegen op de openbare weg via een trottoir of openbaar groen. U zult dus voor een dergelijk voornemen een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente dient als wegbeheerder vergunning te verlenen om met een motorvoertuig gebruik te maken van trottoir of openbaar groen om zodoende vanaf een particulier perceel de openbare weg te bereiken. Hiervoor moet vaak het trottoir of de groenvoorziening aangepast worden ( b.v. verlagen of verharden ). Het aanleggen van deze inritconstructie wordt verricht door de gemeente Kerkrade of diens onderaannemer.

Het college verbiedt het maken of veranderen van de inrit / weg indien:

  • daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
  • het zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  • het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
  • er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Ook is er vergunning nodig indien er geen verhoogd trottoir of groen ligt tussen het perceel en de openbare weg. De vergunning is nodig om over het trottoir te mogen rijden teneinde het eigen perceel te bereiken. Tevens kan er voor of tijdens projecten in het kader van het uitvoeren van wegreconstructies toestemming worden gevraagd voor het aanleggen van een inritconstructie. De hiermee gemoeide werkzaamheden worden dan tijdens de geplande wegreconstructie uitgevoerd.

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen. Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD(externe link). U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning(externe link)

Wat moet ik meenemen?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Wat kost het?

Voor het vragen van een inritvergunning zijn legeskosten verschuldigd. Voor het jaar 2023 bedragen deze € 25,--. Daarnaast worden de kosten voor het aanleggen van de inrit in rekening gebracht en deze moet u voor aanvang van de werkzaamheden betalen.

De aanlegkosten voor een inrit van maximaal 3 m bedragen € 468,-. De meerprijs per m of gedeelte daarvan boven 3 m bedraagt € 70,00 (tarieven 2023).

In afwijkende situaties bijvoorbeeld in het geval van verbreding van een bestaande inrit of in gevallen van obstakels ter hoogte van de aan te leggen of te verbreden inrit, wordt een tarief gehanteerd hetwelk wordt bepaald aan de hand van de geldende uurtarieven voor personeel en materieel. De kosten hiervan bedragen respectievelijk € 61,00 en € 19,00 per uur.

Hoe lang duurt het?

Als op uw verzoek positief wordt geadviseerd ontvangt u na 8 weken de gevraagde vergunning.

Voor verrekening van de aanlegkosten, legeskosten en eventuele verbredingskosten zal een acceptgiro worden toegestuurd

Na verwerking betaling zal de inrit binnen 3 weken door de gemeente worden aangelegd.

Extra informatie

Het aanleggen van deze inritconstructie wordt verricht door de gemeente Kerkrade of diens onderaannemer.