Als u een woning, bouwwerk of object geheel of gedeeltelijk wilt slopen en/of asbest wilt verwijderen, dient u hiervoor een sloopmelding in te dienen. Het formulier voor het indienen van een sloopmelding kunt u vinden op de website van Omgevingsloket online(externe link).

Gaat u sloopwerkzaamheden uitvoeren aan een monument of bij een beschermd stads- en dorpsgezicht dan is altijd een omgevingsvergunning voor het onderdeel slopen noodzakelijk.

Slopen

Onder "slopen" wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Bij verbouwingen kan dus sprake zijn van gedeeltelijk slopen. In beide gevallen is een sloopmelding noodzakelijk. Indien het totale sloopafval dat vrijkomt minder dan 10 kubieke meter (m3) bedraagt dan geldt hiervoor géén meldingsplicht. Echter indien u sloopt waarbij tevens asbest wordt verwijderd, dan is hiervoor altijd een sloopmelding vereist ongeacht de hoeveelheid sloopafval.

Een sloopmelding wordt tenminste vier weken vóór de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden digitaal (via Omgevingsloket online(externe link)) of schriftelijk ingediend bij de gemeente.

Asbest

Voor het verwijderen van asbest is altijd een sloopmelding vereist. Asbest is een verzamelnaam voor mineralen die in de natuur voorkomen. Deze mineralen zijn opgebouwd uit fijne en heel kleine vezels. Het materiaal heeft nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en niet-geleidend. Asbest is daarom veel gebruikt in woningen, bouwwerken en objecten tot ver in de jaren '80.

In Nederland is ruimt 80% van het geimporteerde asbest verwerkt tot producten zoals golfplaten en rioolbuizen. Asbest in of om het huis is niet gevaalijk als het vast zit aan ander materiaal. Het verwerken en bewerken van asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. Meer informatie over asbest kunt u vinden op de website van het Kenniscentrum Infomil(externe link).

Asbest verwijderen als particulier

Een particulier mag uitsluitend zelf asbest verwijderen indien één of meer onderstaande punten uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005, artikel 4, lid 3 van toepassing zijn:

  • verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voorzover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter (35 m2) per kadastraal perceel bedraagt;
  • verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voorzover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter (35 m2) per kadastraal perceel bedraagt;
  • verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, of asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een vaartuig, voorzover het vaartuig niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt of bedoeld is voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter (35 m2) bedraagt.

Indien de voorgenomen werkzaamheden niet voldoen aan de bovengenoemde regels uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005 dan dient u de werkzaamheden te allen tijde door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf te laten uitvoeren !

Een melding wordt tenminste vier weken vóór de voorgenomen aanvang van de asbestwerkzaamheden ingediend bij de gemeente (via Omgevingsloket online(externe link)). De in de eerste volzin bedoelde termijn is tenminste vijf werkdagen indien men voldoet aan bovengenoemde regels volgens het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Bedrijfsmatig asbest verwijderen

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen ? Of verwijdert u als particulier meer dan vijfendertig vierkante meter (35 m2) en/of voldoet u niet aan de bovengestelde regels, dan dient u de asbestwerkzaamheden altijd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te laten uitvoeren. Bij de Stichting Certificatie Asbest (externe link)kunt u zien welke bedrijven hiervoor gecertificeerd zijn. Deze website biedt tevens een overzicht van gecertificeerde bedrijven voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport.

U bent verplicht om tenminste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden uw plannen te melden (sloopmelding) aan de gemeente. Deze melding moet volledig zijn en vaak dient er een asbestinventarisatie aan toegevoegd te worden.

Waar kan ik het asbestmateriaal afgeven ?

Het asbest kan gratis worden afgeleverd bij een van de grondstoffenparken van Rd4. Nadat de melding is beoordeeld, ontvangt u een schriftelijk bewijs om het asbest af te geven bij het grondstoffenpark. Dit bewijs bevat tevens de voorschriften voor het verpakken en aanleveren van het asbest.

Kosten van een sloopmelding

Er zullen (vooralsnog) geen leges voor een sloopmelding in rekening gebracht worden.

Illegale (asbest-)dumping

Als u asbest op straat of openbaar (groen-)gebied aantreft, kunt u dit melden bij de afdeling Milieu en Bouwen van de gemeente Kerkrade via nummer 14-045.

Vragen of opmerkingen

Meer informatie over het slopen en/of asbest verwijderen, kunt u vinden op:

Wet- en regelgeving

  • Asbestverwijderingsbesluit 2005
  • Bouwbesluit 2012
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)