Taken Rekenkamer Kerkrade

Om de controlerende taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren beschikt de gemeenteraad sinds de raadsvergadering van oktober 2022 over een Rekenkamer.

De Rekenkamer Kerkrade heeft tot taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid rechtmatig (d.w.z. volgens de geldende wet- en regelgeving), doelmatig (d.w.z. tegen zo laag mogelijke kosten) en doeltreffend (d.w.z. met het gewenste effect) uitvoert.

De werkwijze van de Rekenkamer

De Rekenkamer Kerkrade kan op eigen initiatief een onderzoek instellen. De gemeenteraad kan een verzoek tot onderzoek bij de Rekenkamer indienen. De Rekenkamer kan ook een oproep doen aan de burgers van Kerkrade om onderzoeksonderwerpen aan te dragen. De Rekenkamer heeft echter zijn eigenstandige en onafhankelijke positie en verantwoordelijkheid. Het onderzoeksgebied van de Rekenkamer beslaat alle gemeentelijke organen. De leden van het college van B&W en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht informatie te verstrekken als de commissie daarom vraagt. Elk onderzoek wordt afgesloten door het uitbrengen van een rapport aan de raad.

Hoe is de commissie samengesteld?

De Rekenkamer Kerkrade bestaat uit drie externe leden, waarvan één voorzitter. De voorzitter en de leden worden door de raad benoemd. De normale zittingsduur van zowel voorzitter als leden is zes jaar.
De samenstelling van de commissie ziet er als volgt uit:

  • Dhr. mr. L.M.C. Cloodt MBA (voorzitter)
  • Dhr. mr.drs. S. Hannen (lid)
  • Dhr. mr. drs. ing. J.M.A.R. van der Broek (lid)

De Rekenkamer Kerkrade wordt ambtelijk ondersteund door zijn secretaris in de persoon van Daisy Broeders. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045 of e-mail gemeentehuis@kerkrade.nl

Suggesties voor onderzoek?

Indien u suggesties heeft voor een onderzoek kunt u deze schriftelijk richten aan:

Rekenkamer Kerkrade
t.a.v. de Griffie
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

U krijgt vervolgens binnen 7 weken bericht of uw suggestie past binnen het onderzoeksveld van de Rekenkamer en zo ja, of uw suggestie daadwerkelijk wordt omgezet in een onderzoek.

Onderzoeksrapporten

De rapporten van de Rekenkamer Kerkrade (en van de voormalige Rekenkamercommissie) zijn digitaal beschikbaar. Klik op de titel in de lijst van de te downloaden documenten hier beneden om ze te raadplegen. In die lijst kunt u ook de Verordening op de Rekenkamer Kerkrade 2022 raadplegen.

Te downloaden:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader(externe link)