Plaatsen steiger, schutting of materialen

Wat is het?

Voor het plaatsen van een steiger, schutting, hekwerk of materialen op de openbare weg is een vergunning nodig. De verleende vergunning ontslaat u niet van aanspraken en/of beschadigingen van derden, welke eventueel voortvloeien uit het gebruik maken van de verleende vergunning.

Hoe werkt het?

Deze vergunning kan worden aangevraagd bij de gemeente Kerkrade via het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Aan de vergunning voor het plaatsen van een steiger, schutting, hekwerk of materialen zijn voorwaarden verbonden waaraan eenieder zich dient te houden.

Voorwaarden:

• De afstand tussen steiger en voorkant trottoir moet te allen tijde minstens 0,15 bedragen;

• Bij een geringere afstand dan 0,60m dient er op beide kopeinden van de steiger een bord geplaats te worden met het opschrift “Voetgangers oversteken”;

• Afhankelijk van de situatie ter plaatse dienen maatregelen genomen te worden om invalidewagens en mensen met een kinderwagen een veilige doorgang te garanderen;

• Eventuele beschadigingen aan gemeente eigendommen, als gevolg van het plaatsen van de steiger en de uit te voeren werkzaamheden, worden door de gemeente, doch op uw kosten, hersteld;

• Beide zijden van de steiger, schutting of hekwerk en indien gewenst de straatzijde, moet vanaf een half uur na zonsondergang tot een half uur na zonsopkomst ( elektrisch ) zijn verlicht;

• De werkzaamheden welke worden verricht aan de gevel van het perceel waarvoor deze vergunning is verleend mogen geen gevaar noch hinder voor het publiek opleveren;

• Indien er kapwerkzaamheden worden verricht aan de gevel van de woning dient de te plaatsen steiger geheel voorzien te zijn van zeilen zodat losgeklopt gesteente ( betonvoegsel ) geen schade kan berokkenen aan derden of diens eigendommen;

• De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende ARBO voorwaarden zoals in de ARBO wet is vastgelegd;

• Alvorens tot plaatsing over te gaan dient u de gemeente vooraf en wel minstens één week vóór de geplande plaatsing te informeren;

• De vergunning kan te allen tijde door het college van Burgemeester en Wethouders worden opgezegd;

• Handhaving op de voorwaarden van de afgegeven vergunning geschiedt door de afd. O.O.V. i.c. het cluster Handhaving. Alle aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd. Niet naleven van deze aanwijzingen kan betekenen dat de verleende vergunning wordt ingetrokken;

• Indien een vergunning is opgezegd of ingetrokken moet de steiger , schutting of hekwerk binnen in de opzegging te bepalen termijn zijn verwijderd. Is de steiger, schutting of hekwerk niet verwijderd, zal de gemeente Kerkrade de steiger, schutting of hekwerk, op uw kosten, laten verwijderen;

• Rondom de steiger, schutting of hekwerk mogen geen bouwmaterialen of andere voorwerpen worden neergelegd zonder vooraf toestemming te hebben verkregen door de gemeente Kerkrade. E.e.a. dient te worden dient bij het aanvragen van de vergunning middels een duidelijke situatie schets waarin schriftelijk is aangegeven welke materialen of voorwerpen worden opgeslagen op de aangevraagde locatie;

• De brandweerroute en brandblusaansluitpunten dienen te allen tijde vrij te blijven. Aanwijzingen gegeven door de brandweer, politie of daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente Kerkrade dienen onverwijld te worden opgevolgd;

• Indien de vergunde termijn dreigt te worden overschreden vanwege het feit dat de geplande werkzaamheden langer gaan duren dan vermeld in de verleende vergunning, dient de vergunninghouder de behandelend ambtenaar van gemeente Kerkrade direct telefonisch in kennis te stellen. In onderling overleg worden dan nadere afspraken gemaakt hoe e.e.a. wordt opgelost;

• Mocht blijken dat er tijdens de aanvraag voor het plaatsen van de steiger en de voorgenomen werkzaamheden een evenement plaatsvindt in de nabijheid van de locatie, dan houdt de gemeente Kerkrade zich het recht voor om de vergunning te weigeren danwel in onderling overleg de voorgenomen werkzaamheden uit te stellen tot na het evenement.

Wat kost het?

Aan de aanvraag zijn legeskosten verbonden. Voor het jaar 2023 is dit bedrag bepaald op euro € 25,70.

Wat moet ik doen?

Deze vergunning kan worden aangevraagd via het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier bij de gemeente Kerkrade.