Persoonsgebonden budget (pgb)

U wilt hulp of ondersteuning inkopen met behulp van een pgb. Dat kan bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of een kortdurend verblijf in een instelling zijn.

Wilt u weten of pgb iets voor u is? Klik dan hier voor de gratis test.

Zelf uw hulp of ondersteuning inkopen in zes stappen:

Stap 1: De gemeente stelt vast welke hulp of ondersteuning u nodig heeft

Hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen die moeite hebben met zelfstandig wonen of met het op eigen kracht meedoen in de samenleving. Dit kan komen door bijvoorbeeld een ziekte, ouderdom of een beperking.

Heeft u ondersteuning nodig vanuit de Wmo? Dan kunt u dit online melden. Lukt het niet om dit online te melden? Kijk dan op de informatiepagina Wmo voor de andere mogelijkheden. Er volgt een gesprek waarin een Wmo-consulent samen met u naar uw vraag en een mogelijke oplossing kijkt. We bespreken met u welke hulp of ondersteuning bij u past en of u een Wmo-maatwerkvoorziening nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding thuis of in een groep.

Stap 2: U kiest tussen zorg in natura en pgb

Blijkt uit het gesprek met de gemeente dat een maatwerkvoorziening de beste oplossing is voor uw situatie? Dan kan de hulp of ondersteuning worden geregeld. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Zorg in natura (zin)
 2. Persoonsgebonden budget (pgb)

1. Zorg in natura (zin)

U kunt de gemeente vragen om voor u ondersteuning of hulpmiddelen te regelen. Dat heet 'zorg in natura'.

2. Persoonsgebonden budget (pgb)

U krijgt een budget waarmee u zelf hulp, begeleiding of zorg inkoopt. U zoekt zelf een geschikte zorgverlener. Dit kan een zorginstelling zijn, maar ook een zelfstandig hulpverlener (zzp-er). U mag ook iemand uit uw omgeving betalen voor hulp en zorg.

U regelt zelf de afspraken met uw zorgverlener(s). Ook bent u verantwoordelijk voor de administratie en de kwaliteit van de zorg die u krijgt.

Twijfelt u of een pgb wel iets voor u is? Doe dan de gratis test hier. Lijkt een pgb u lastig? Dan kunt u kiezen voor zorg in natura.

 

Cliëntondersteuning: onafhankelijk advies

Het kiezen tussen een persoonsgebonden budget of zorg in natura kan lastig zijn. Net als het aanvragen van zorg. Er zijn veel partijen en veel regels. Een cliëntondersteuner geeft u advies over de zorg die bij u past en kan u helpen bij het aanvragen van die zorg. Klik hier voor een overzicht van cliëntondersteuners.

Eigen bijdrage voor ondersteuning met een pgb

U betaalt een eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning. Het maakt niet uit of u kiest voor zorg in natura of een pgb. De bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vastgesteld en geïncasseerd. Wilt u meer informatie over uw eigen bijdrage? Klik dan hier. Op de site van het CAK staat ook een rekenprogramma, waarmee u zelf de hoogte van uw eigen bijdrage kunt berekenen.

Stap 3: U vraagt een pgb aan bij de gemeente

Voor hulp of ondersteuning die u met een pgb wilt regelen, vult u het pgb-budgetplan in. Hier ziet u een voorbeeld van het pgb-budgetplan  (Pdf, 268 kB).

Het ingevulde en ondertekende pgb-budgetplan stuurt u op naar de gemeente. Dit plan wordt samen met de Wmo consulent met u besproken.  

Extra toelichting pgb:

Met welke organisaties krijg ik te maken als ik zorg inkoop met een Pgb?

 • De Sociale verzekeringsbank (SVB): De SVB betaalt de rekeningen van de ondersteuners voor u. U moet zelf een aantal zaken doorgeven aan de SVB:
  • insturen van een zorgovereenkomst;
  • doorgeven van ziekte van de ondersteuner;
  • doorgeven van veranderingen in de zorgovereenkomst;
  • doorgeven als iemand anders uw Pgb gaat beheren;
  • insturen van declaraties.
 • CAK: Het CAK berekent de eigen bijdrage die u voor uw Pgb moet betalen en stuurt u hiervoor iedere 4 weken een factuur.

Om in aanmerking te komen voor een Pgb moet u zelf regie kunnen voeren over uw zorg (bekwaam zijn), dat wil zeggen:

 • U bent in staat een plan opstellen over hoe u uw Pgb wil gaan besteden;
 • U kunt aangeven waarom u een Pgb wil en waarom een zorgaanbieder waarmee de gemeente afspraken heeft deze zorg niet kan leveren;
 • U bent in staat werkgever te zijn;
 • U bent in staat het Pgb te beheren, met taken zoals afsluiten zorgovereenkomst, indienen declaraties en doorgeven van wijzigingen;
 • U ziet er op toe dat er actief gewerkt wordt aan het te behalen resultaat.

Als u hiertoe niet in staat bent mag u dit ook aan een ander overlaten die wel Pgb-vaardig is. Dit kan iemand uit uw netwerk zijn (bijvoorbeeld familielid) een wettelijke vertegenwoordiger in de vorm van een mentor of bewindvoerder.

Nadere voorwaarden

Kan ik de administratie van mijn Pgb uitbesteden?

Indien u de Pgb administratie overlaat aan iemand anders is deze persoon uw budget beheerder/houder. De zorgaanbieder mag uw budget niet beheren. De kosten van dit beheer mogen niet uit het Pgb betaald worden. U bent zelf verantwoordelijk en u dient samen met de budgetbeheerder/houder te tekenen voor hoofdelijke aansprakelijkheid van het Pgb.

Wanneer ben ik fiscaal werkgever?

Als uw zorgverlener op meer dan 3 dagen per week ondersteuning biedt aan u bent u fiscaal werkgever en heeft uw zorgverlener werknemersrechten. U betaalt als fiscaal werkgever uit eigen middelen de circa 20% meerkosten.

Waar mag ik mijn Pgb aan besteden?

Het Pgb besteedt u aan het inkopen van ondersteuning. U kunt het Pgb dus niet inzetten voor administratie- of bemiddelingskosten. Ook eigen onkosten zoals postzegels, telefoonkosten en reiskosten kunt u niet uit het Pgb betalen. Het PGB kent geen vrij besteedbaar bedrag.

Hoe kom ik aan een zorgovereenkomst?

U dient gebruik te maken van de zorgovereenkomsten die opgesteld zijn door de SVB. Ook als u al een zorgovereenkomst heeft van voor 1 april 2017 dient u een nieuwe zorgovereenkomst in te dienen bij de SVB.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Ja, u betaalt een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u ontvangt. Het maakt niet daarbij niet uit of dat de gemeente de ondersteuning regelt of dat u zelf uw zorg inkoopt met een Pgb. Dit bedrag moet u zelf betalen. Dit mag u niet zelf betalen uit het Pgb. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent de eigen bijdrage die u voor uw Pgb moet betalen en stuurt u iedere 4 weken een factuur.

Wij vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt.

Daarom vragen wij een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) en de diploma’s van uw zorgverlener toe te voegen. De VOG wordt afgegeven door de gemeente waar uw zorgverlener woonachtig is.

Wat meldt u aan de gemeente?

U meldt wijzigingen die van invloed zijn op de ondersteuning en het Pgb tijdig aan de gemeente. Ook vermoeden van oneigenlijke gebruik, misbruik of fraude geeft u direct door aan de gemeente.

Stap 4: De gemeente kent het pgb toe

Heeft u hulp of ondersteuning aangevraagd? Dan krijgt een brief met het besluit van de gemeente. Dit noemen we de beschikking. Hierin leest u of uw aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, staat in de brief waar u een pgb voor krijgt, voor welk uurtarief u maximaal uw hulp kun inkopen, de hoogte van het budget en voor hoe lang u de hulp of ondersteuning kunt inkopen.

Hoogte van het persoonsgebonden budget

De hoogte van het pgb leest u in de beschikking. Dit bedrag is een totaalbedrag voor de ondersteuning die u voor een bepaalde periode ontvangt. Elk jaar worden de budgetten door de gemeente vastgesteld. Ook indexeren we elk jaar de persoonsgebonden budgetten. We passen ze dan aan de prijswijzigingen in de markt aan.

Wanneer eindigt uw recht op een pgb?

In het besluit staat de einddatum van uw pgb. Het pgb eindigt ook als u:

 • langer dan twee maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis;
 • vraagt om zorg in natura in plaats van een pgb;
 • niet langer over een vast woonadres beschikt;
 • het pgb gebruikt voor iets anders dan voor de ondersteuning die aan u is toegekend.
 • zich niet houdt aan de bij het pgb behorende verplichtingen.

Is er sprake van dit soort wijzigingen? Geef dat dan direct door aan de gemeente.

Stap 5: U sluit zorgovereenkomsten af

Bij wie kunt u zorg inkopen?

U kunt zorg inkopen bij een zorgverlener die u zelf uitkiest. Dit kan een zorginstelling, een particuliere organisatie of een zelfstandige zonder personeel zijn. Dit kan ook een familielid of kennis zijn.

Voor het bepalen van de hoogte van het pgb is het belangrijk dat u aan ons doorgeeft bij wie u de zorg afneemt.

Klik hier voor het uurtarief dat we binnen pet pbg maximaal vergoeden. 

Afspraken maken met uw zorgverlener

Met de gegevens uit de beschikking kunt u afspraken maken met uw zorgverlener(s):

 • Welk werk gaat de zorgverlener doen?
 • Op welke tijden krijgt u hulp of ondersteuning?
 • Wat betaalt u hiervoor?.

U zet deze afspraken samen met uw zorgverlener(s) op papier. Gebruik hiervoor een modelzorgovereenkomst van de SVB. Deze vindt u op de site van de SVB. Ook kunt u een modelzorgovereenkomst telefonisch opvragen via 030-264 82 00.

Er zijn verschillende zorgovereenkomsten voor verschillende situaties. Het is belangrijk dat u de juiste zorgovereenkomst gebruikt. U ondertekent beiden de zorgovereenkomst en stuurt hem naar de SVB.

Van de SVB hoort u of uw zorgovereenkomst is goedgekeurd of niet.

U verandert van zorgverlener

Een verandering van zorgverlener kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw pgb. Overleg daarom altijd met de gemeente voordat u een zorgovereenkomst met een andere zorgverlener afsluit. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14 0 45. Bij wijziging van zorgverlener heeft de gemeente een nieuwe pgb-budgetovereenkomst van u nodig. In dat geval geeft u aan de SVB door dat u het contract met de oorspronkelijke zorgverlener beëindigt. 

Stap 6: U declareert uw kosten bij de SVB

Als de zorgovereenkomst is goedgekeurd, kunt u de facturen van de geleverde hulp declareren bij de SVB. De SVB controleert de declaraties en betaalt deze rechtstreeks uit aan de zorgverlener. U krijgt het geld dus niet eerst op uw eigen rekening.

Inzicht in uw pgb

U kunt uw pgb-zaken digitaal regelen en inzicht houden in uw pgb op uw persoonlijke pagina ‘Mijn pgb’. Deze pagina vindt u op de website van de SVB. Log in met uw DigiD om hiervan gebruik te kunnen maken.

Maximum uurloon

Op ‘Mijn pgb’ ziet u ook een maximaal uurloon. Dit bedrag is enkele euro’s hoger dan het aan u toegekende pgb-uurloon. Belangrijk is dat u weet dat dit maximale uurloon (bij de SVB) dus niet hetzelfde is als het aan u toegekende pgb-uurloon.

Als u toch besluit uw zorgverlener een hoger uurloon uit te betalen dan het aan u toegekende pgb-uurloon, is dat uw eigen verantwoordelijkheid. Omdat het budget dan eerder op is, loopt u het risico dat u aan het eind van uw indicatie budget tekort komt en zelf moet bijstorten. In overleg met de SVB is een vrijwillige bijstorting altijd mogelijk als uw budget niet toereikend is. De SVB kan u hierover meer informatie geven.

Eenmalige uitkering bij plotselinge beëindiging

Als de zorgovereenkomst van rechtswege en zonder opzegtermijn eindigt (bijvoorbeeld bij een opname of overlijden), dan kan de zorgverlener die door u uit het pgb betaald werd een eenmalige uitkering ontvangen. Dit kan alleen als uw budget dit toelaat. Deze eenmalige uitkering bedraagt maximaal één gemiddeld maandloon, berekend over de laatste 3 gewerkte maanden. Een eenmalige uitkering kan alleen betaald worden bij een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met een partner of familielid.