Milieuvervuiling melden

Wat is het?

Bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels. De gemeente, politie en andere instanties controleren dit.

Ziet u in uw omgeving vervuiling van het milieu of hebt u milieuoverlast zoals constateringen van mogelijke (ernstige) verontreiniging van bodem, lucht en/of water of hinder/overlast die wordt veroorzaakt door bedrijven? Dan meldt u dit bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Vermoedt u een milieuovertreding of –misdrijf, dan kunt u dit op verschillende manieren melden:

 • U kunt een melding doen bij de politie, de gemeente, het waterschap (bij ernstige waterverontreiniging) of de milieu- of uitvoeringsdienst. Acute ernstige klachten kunt u 24 uur per dag melden bij de milieuklachtenlijn van de provincie Limburg: 043-3617070. Overige klachten kunt u buiten kantooruren (maandag t/m donderdag tussen 16.30 en 08.30 uur en in het weekend van vrijdag 12.30 uur tot maandag 08.30 uur) eveneens melden bij de milieuklachtentelefoon van de provincie Limburg: 043-3617070. Voor het melden van milieuklachten op de overige tijdstippen (tijdens kantooruren) kunt u terecht bij de gemeente Kerkrade onder het telefoonnummer: 14 045.Het meldpunt van de provincie zal urgente klachten direct aan de voor de gemeente Kerkrade werkende piketdienst doorgeven. Niet-urgente milieuklachten worden door het meldpunt aan het begin van iedere werkdag aan de gemeente Kerkrade doorgegeven. Is een andere instantie verantwoordelijk dan stuurt de gemeente uw klacht door.
 • Verder kunt u ook een verzoek tot handhaving indienen. U vraag de gemeente dan om binnen een bepaalde termijn een waarschuwing te versturen waarin staat dat de gemeente bestuursdwang zal toepassen als de milieuovertreding voortduurt. Ook kunt u in bepaalde gevallen de gemeente verzoeken om andere maatregelen te nemen, zoals het opleggen van een dwangsom.
 • U kunt volgens het Burgerlijk Wetboek een aanklacht indienen bij de rechtbank op grond van een onrechtmatige daad. Een milieuovertreding kan namelijk ook onrechtmatig zijn ten opzichte van de aanklagende partij.

Hoe werkt het?

U kunt bijvoorbeeld een melding doen als een persoon of bedrijf zorgt voor luchtvervuiling, bodemvervuiling, stankoverlast of geluidsoverlast. Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort of beschermde dieren illegaal houdt.

De rol van de gemeente

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Zij moet ongewenste situaties voorkomen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Zij controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Ook geven ze informatie.

De rol van de politie

Ook de politie bewaakt de milieuregels. De politie kan vaak al vroeg foute situaties herkennen en hier tegen optreden.

De gemeentelijke toezichthouders

Denkt een toezichthouder dat milieuregels worden overtreden? Dan mag hij:

 • bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
 • documenten bekijken en kopieën maken
 • monsters nemen en spullen onderzoeken
 • voertuigen stoppen en onderzoeken
 • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie. Een toezichthouder moet zich altijd kunnen legitimeren.

Overige instanties

Niet alleen de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt. Ook andere instanties doen dit. Bijvoorbeeld de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Extra informatie

Wat kan de gemeente verder doen?

De toezichthouder probeert eerst afspraken te maken met de overtreder van de milieuregels. Wil de persoon of het bedrijf geen afspraken maken? Dan kan de gemeente een aantal dingen doen:

 • de omgevingsvergunning of ontheffing geheel of voor een deel intrekken
 • de ongewenste situatie opheffen
 • het bedrijf geheel of voor een deel sluiten
 • een boete geven

De gemeente kan ook, net als de politie, strafrechtelijk optreden. Dit doet de gemeente samen met het openbaar ministerie (OM). Bijvoorbeeld:

 • proces-verbaal opmaken
 • een waarschuwing geven
 • een regeling treffen waarbij de overtreder betaalt
 • iets in beslag nemen
 • vervolging en veroordeling tot een geldboete of gevangenisstraf