Wat is het?

Loonkostensubsidie is een compensatie voor de werkgever voor het verlies aan productiviteit van een werknemer. De werknemer ontvangt loon van de werkgever en bouwt zo over het hele inkomen pensioen op. Loonkostensubsidie kan als dat nodig is tot aan de pensioengerechtigde leeftijd worden ingezet. De werkgever ontvangt loonkostensubsidie van de gemeente.

De gemeente kan loonkostensubsidie verstrekken voor mensen die bijvoorbeeld door een arbeidshandicap minder productief zijn dan anderen. Dat wil zeggen dat zij een loonwaarde hebben van minder dan 100% van het wettelijk minimumloon (WML). Onder loonwaarde wordt verstaan het percentage dat iemand per gewerkt uur kan verdienen in vergelijking met een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring die niet tot de doelgroep van de loonkostensubsidie behoort. Het gaat hierbij echt om een beperking in de productiviteit (wat kan er per gewerkt uur verdiend worden?).

De loonkostensubsidie kan ook worden ingezet voor schoolverlaters afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO die al zijn gaan werken bij een werkgever. Het gaat om jongeren die recent (binnen een periode van zes maanden na het verlaten van het genoemde onderwijs) de overgang van school naar werk hebben gemaakt, dus wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben maar die niet in staat blijken om met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen. Het kan hierbij ook gaan om jongeren die beschut werk zijn gaan verrichten.Tot de doelgroep horen niet alleen mensen met een bijstandsuitkering, maar ook mensen met een uitkering op grond van de Anw, IOAW of IOAZ of niet-uitkeringsgerechtigden die wel aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij arbeidsinschakeling. Voor wie het exact wordt ingezet, is afhankelijk van de gemeentelijke verordening.

Hoe werkt het?

Loonkostensubsidie kan op de volgende manieren worden ingezet:

Beoordeling UWV

Toelating tot de doelgroep.- Iemand kan zelf een verzoek indienen om toegelaten te worden tot de doelgroep loonkostensubsidie. Dit verzoek kan slechts één keer in de 12 maanden worden gedaan en hierop wordt schriftelijk beslist. De gemeente kan ook ambtshalve besluiten om iemand toe te laten tot de doelgroep.

- Het vinden van een werkgever die een arbeidsovereenkomst aan wil gaan met betrokkene.Iemand kan zelf een werkgever vinden, of de gemeente vindt een passende plek.

- Vaststellen van de exacte loonwaarde.Eventueel kan de gemeente starten met forfaitaire loonkostensubsidie voor de eerste 6 maanden. Ook is mogelijk voorafgaande aan de loonkostensubsidie de betrokkene eerst onbeloonde werkzaamheden te laten verrichten (proefplaatsing). Deze mogelijkheid is bij uitstek geschikt om aan elkaar te wennen, werkervaring op te doen, maar ook om via jobcarving na te gaan wat het beste bij betrokkene past. Een proefplaatsing heeft door de mogelijkheid om loonkostensubsidie voor een bepaalde tijd forfaitair vast te stellen echter geen functie om de reële loonwaarde vast te stellen.Is de loonwaarde vastgesteld, dan wordt de loonkostensubsidie toegekend. Daar is geen aparte aanvraag meer voor nodig, dat gebeurt ambtshalve.

- Hertoetsen loonwaarde (niet-forfaitair).Na aanvang van de loonkostensubsidie bepaalt de gemeente in overleg met de werknemer en de werkgever wanneer de loonwaarde opnieuw wordt vastgesteld.

Praktijkroute

- Betrokkene heeft (zelf) een werkplek gevonden en is al werkzaam.

- De werkgever verzoekt de gemeente om de loonwaarde van betrokkene te bepalen.

- De gemeente laat op de werkplek met een gevalideerde loonwaardemethodiek de loonwaarde van betrokkene vaststellen.

- Komt de loonwaarde onder het wettelijk minimumloon? Dan kan betrokkene zonder beoordeling door UWV worden opgenomen in het doelgroepregister. De werkgever komt in aanmerking voor loonkostensubsidie voor betrokkene.

De Praktijkroute zorgt er dus voor dat het voor mensen die via de Praktijkroute instromen niet meer nodig is om twee keer te worden beoordeeld (één keer voor de indicatie banenafspraak en één keer voor de loonwaarde) als ze al een baan gevonden hebben.

Loonkostensubsidie op de beschutte werkplek

De gemeente kan ook loonkostensubsidie inzetten voor een werknemer op een beschutte werkplek.

Loonkostensubsidie vraagt u aan via de gemeente Kerkrade. U kunt contact opnemen met het team re-integratieconsulenten bij het Activerium, Marktstraat 6 in Kerkrade.