De gemeente Kerkrade hecht bijzonder veel waarde aan een jeugdig perspectief. De kinderraad vertegenwoordigt alle kinderen in onze gemeente. Ze bestaat uit een afvaardiging van leerlingen uit groep 7 van basisscholen van onderwijsstichting MOVARE in Kerkrade en van de buitenschoolse opvang van Flow. De kinderraad vergadert over onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn.

Onderwerpen

De kinderraad komt drie keer per jaar bijeen in een kinderraadsvergadering. De kinderburgemeester is de voorzitter van de kinderraad. De kinderen vergaderen over zaken die voor hen belangrijk zijn. Maar de gemeente kan zelf ook onderwerpen aandragen waarover zij graag de mening van de jeugd wil weten. Bekijk de onderstaande video waarin de onderwerpen worden uitgelicht waar de kinderraad zich op zal richten.

Vergaderingen

Voorafgaand aan de raadsvergaderingen worden de onderwerpen besproken met de ambtenaren. De kinderraadsleden hebben van tevoren een aantal bespreekpunten genoteerd en doorgegeven aan de ambtenaren. Zij ondersteunen het proces en begeleiden de kinderraadsleden. Na iedere raadsvergadering worden de besproken onderwerpen uitgewerkt door de ambtenaren. Als het nodig is, wordt ook de school erbij betrokken.

De kinderen maken tijdens hun raadsperiode zes vergaderingen mee. Na twee schooljaren worden de basisscholen en BSO van Flow gevraagd opnieuw twee kinderen af te vaardigen en wordt er een nieuwe kinderburgemeester uit hun midden gekozen.