Wat is de griffie?

De gemeenteraad beschikt over een eigen (kleine) ambtelijke organisatie: de raadsgriffie. In tegenstelling tot de rest van de ambtelijke organisatie valt de griffie namelijk rechtstreeks onder de gemeenteraad en niet  onder de gemeentesecretaris als hoofd van de organisatie. De medewerkers van de griffie worden ook benoemd door de gemeenteraad.

Het doel van de griffie is het ondersteunen van de raad bij al zijn taken en het stimuleren van de duale werkwijze van de raad. De griffie is ingesteld door de gemeenteraad in 2002 in het kader van het dualisme om onafhankelijke ondersteuning te bieden aan alle raadsleden en aan de burgemeester in zijn rol van voorzitter van de raad. Er werd een griffier aangesteld die leiding geeft aan de griffiemedewerkers.

Wat doet de griffie?

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies in de breedste zin.

De griffie zorgt er vooral voor dat het besluitvormingsproces van de raad zo optimaal mogelijk verloopt. Dat betekent van de ene kant dat ze verantwoordelijk is voor de logistieke ondersteuning van de raads- en commissievergaderingen, het seniorenconvent en het presidium. De conceptagenda’s worden door de griffie opgesteld en de aangeleverde stukken worden gecontroleerd op volledigheid en kwaliteit. Van de andere kant is de griffie ervoor verantwoordelijk dat het besluitvormingsproces van tevoren helder in kaart wordt gebracht en de raad daar zo vroeg mogelijk in wordt betrokken. De griffie treedt hierbij als adviseur voor de ambtelijke organisatie op.
De griffie ondersteunt de raadsleden bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen, moties en schriftelijke raadsvragen. Zij bewaakt dat deze ook daadwerkelijk door het college worden opgepakt. 

De griffier

De griffier is de heer Didier Franssen. Hij is de eerste adviseur van de gemeenteraad van Kerkrade. Hij adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter (= de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers.

Griffiepersoneel

De medewerkers van de griffie worden benoemd door de gemeenteraad. Ze werken ook voor de gemeenteraad, maar wel elk met een eigen taak en aandachtsgebied.

De griffie bestaat uit een griffier, een raadsadviseur, een commissiegriffier en een griffiemedewerkster. De griffier en de commissiegriffier ondersteunen de vergaderingen van de raadscommissies. De raadsadviseur fungeert als plaatsvervangend (commissie)griffier en verder als secretaris van de rekenkamercommissie. De griffiemedewerkster zorgt voor de logistieke en secretariële ondersteuning.

Contact met de griffie

Heeft u vragen over raads- of commissievergaderingen of het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via 14045 of per mail via griffie@kerkrade.nl

Voor meer informatie verwijzen we naar onze pagina bestuurlijke informatie Dashboard Kerkrade - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)(externe link)