Wat u moet weten als u gaat (ver)bouwen

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een woning of het kappen van een boom.

Van veel naar één

Vanaf 1 oktober 2010 kunt u veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen. Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning.

Deze omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Voor een omgevingsvergunning kan via het Omgevingsloket de “vergunningencheck” worden doorlopen en kan ook digitaal een aanvraag worden ingediend.

www.omgevingsloket.nl

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u één omgevingsvergunning, met eenduidige eisen. Voor de vergunningen die u in één keer aanvraagt, is maar één keer bezwaar en beroep mogelijk. Ook is één controlerende instantie verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Met de Wabo wordt bovendien de categorie vergunningvrije bouwwerken groter.

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning zijn bouwleges verschuldigd. De hoogte hiervan kunt u nalezen op de website overheid.nl

Ga naar de gemeente

Het is echter altijd verstandig om vooraf een afspraak te plannen met de gemeente teneinde de (ver)bouwwerkzaamheden te bespreken. Ook al zou uit de “vergunningencheck” blijken dat er geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen noodzakelijk is, dan nog kunt u als initiatiefnemer te maken krijgen met minimumeisen uit het Bouwbesluit, de voorschriften uit de Bouwverordening danwel voorschriften uit het geldende bestemmingsplan. Daarnaast moet het bouwplan voldoen aan redelijke eisen van welstand zoals vastgelegd in de Welstandsnota.

Het is dus niet strikt noodzakelijk om een afspraak te maken maar het positief doorlopen van een vergunningencheck wil niet zeggen dat de gemeente akkoord gaat met de (ver)bouwplannen.

De regels voor bouwen zonder vergunning zijn soms best ingewikkeld en gaan dus niet voor elk bouwplan op. Als u zonder vergunning wilt (ver)bouwen, moet uw plan namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Bovendien weet de gemeente waar u nog meer aan moet denken. Bijvoorbeeld de minimumeisen uit het Bouwbesluit waar uw bouwwerk altijd aan moet voldoen. Die gelden dus ook als u zonder vergunning mag bouwen.

De gemeentelijke bouwverordening

In de bouwverordening staan voorschriften voor bijvoorbeeld het gebruik van woningen en terreinen of het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. De gemeente stelt de Bouwverordening op. U kunt dus bij de gemeente navragen of uw bouwplannen voldoen aan de bouwverordening.

In de Bouwverordening komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

  • Stedenbouwkundige voorschriften zoals wegen waaraan mag worden gebouwd, rooilijnen of de plaatsing van bouwwerken ten opzichte van elkaar
  • Brandveiligheidsinstallaties
  • Aansluiting op nutsvoorzieningen
  • Tegengaan van bouwen op verontreinigde grond
  • Gebruiksbepalingen
  • Sloopvoorschriften
  • Voorschriften voor het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden met betrekking tot veiligheid bouw-/sloopplaats, tijdstippen e.d.
  • Controle door de gemeente tijdens de bouw
  • De wijze van aanvragen van een vergunning.

De Bouwverordening van de gemeente Kerkrade kunt u inzien via Decentrale regelgeving.

Vergeet uw buren niet

Vergeet overigens ook uw buren niet. Bespreek uw plannen met hen, ook als u geen vergunning nodig heeft. Want uiteindelijk (ver)bouwt u toch om uw wooncomfort te vergroten en dat doet een burenruzie zeker niet.