Boom kappen

Wat is het?

Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Buiten de bebouwde kom gelden vaak andere regels over het kappen van bomen.

In Kerkrade bedoelen we met ‘binnen de bebouwde kom’ alle woonbuurten en het stedelijk gebied (denk aan: Heilust, Holz en Eygelshoven-Kom) en de bedrijventerreinen (met uitzondering van het ‘Juliaterrein’).

Met ‘buiten de bebouwde kom’ bedoelen we het buitengebied. Het gaat dan om de gebieden buiten de woonbuurten, het stedelijk gebied en de bedrijventerreinen die landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde hebben. Dit zijn de volgende gebieden:

1.           Deelgebied rond Boomgaardskuilweg

2.           Deelgebied Burgemeester Boyensbos/Schouffertsbos

3.           Deelgebied Anselderbeekdal tussen Hopel en Vink.

4.           Deelgebied Carisborg

5.           Gebied Wormdal, Baalsbruggen, Berenbos en Rolduc

6.           Anselder-/Bleijerheiderbeekdal

7.           Gebied tussen bedrijven aan de Tunnelweg en Terwinselen

8.           Het gebied tussen Parralelweg en
              Industriestraat/Schifferheidestraat/Vauputs inclusief agrarische gronden en                 agrarisch bedrijf op Vauputs

9.           Het gebied aan de Baamstraat

10.         Agrarisch gebied tussen de gemeentegrens (Heerlen) en Euregioweg

11.         Het gebied rond Crombacherstraat

Dit staat ook op de kaart Binnen en buiten bebouwde kom volgens de Boswet

Hoe werkt het?

 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • hoe u het kappen aan wilt pakken;
  • waarom u de boom wilt kappen.
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Wat kost het?

Indien de aanvraag om een Omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de bomenverordening van de gemeente Kerkrade een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief € 72,00 (tarief 2023).

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bezit u een boom die op de gemeentelijke lijst van waardevolle en monumentale bomen staat? Dan moet u van iedere wijziging een melding maken bij de gemeente. Redenen voor de melding kunnen zijn:

 • U verkoopt de boom aan een nieuwe eigenaar.
 • De boom is omgevallen of op een andere manier vernietigd zonder dat er een omgevingsvergunning voor het kappen was.
 • De boom staat op het punt van omvallen of gaat bijna dood

Als er iets aan uw beschermde of monumentale boom is veranderd, geeft u door:

 • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
 • hoe groot de boom is
 • waar de boom staat (adres)
 • wat er met de boom aan de hand is of wat er in de omgeving van de boom gaat veranderen

Onderstaand treft u de lijsten aan van waardevolle en monumentale bomen in Kerkrade. Lijsten zijn per wijk.