Vastgesteld bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Kerkrade d.d. 11 februari 2020, kenmerk: 20 N 00038. 


A.    Begrippen.

Aanvraagformulier: een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier waarmee een commerciële partij kenbaar maakt dat hij voornemens is om een advertentieovereenkomst met de gemeente aan te gaan.

Commerciële partij: een persoon of rechtspersoon die handelt in de zakelijke uitoefening van een beroep of bedrijf.

Adverteerder: de commerciële partij waarmee een advertentieovereenkomst is gesloten.

Advertentieovereenkomst: de overeenkomst tussen gemeente en commerciële partij waarbij de laatst genoemde het recht heeft om gedurende een bepaalde periode te adverteren op de wijze zoals in de advertentieovereenkomst is omschreven.

Frame: de houder waarin een reclamebord kan worden bevestigd.

Ingangsdatum: de dag waarop de overeenkomst ingaat, te weten: de dag na verzending van de ondertekende overeenkomst door de gemeente aan de adverteerder. 

Jaarlijkse vergoeding:  is gelijk aan het bod dat een commerciële partij heeft uitgebracht om in aanmerking te komen voor het aangaan van een advertentieovereenkomst.

Lijst I: Een overzicht van verkeersrotondes die door de gemeente zijn aangewezen voor het adverteren door middel van reclameborden die in een frame zijn gemonteerd.

Lijst II: Een overzicht van verkeersrotondes die door de gemeente niet zijn aangewezen voor het adverteren door middel van reclameborden die in een frame zijn gemonteerd.

Ontwerp: het ontwerp van een reclamebord.

Peildatum: de datum waarop nieuwe overeenkomsten worden aangegaan.

Reclamebord: een bord met de afmetingen 80 x 50 cm dat aan één zijde is voorzien van een van een afdruk van een reclame-uiting conform het ontwerp dat door de commerciële partij samen met het aanvraagformulier wordt ingediend.

Veiling: de procedure waarbij commerciële partijen een bod kunnen uitbrengen ter verkrijging van het recht om een advertentieovereenkomst te sluiten.

Verkeersrotonde: een verkeersrotonde welke is gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Kerkrade en is opgenomen in lijst I dan wel lijst II. 

De gemeente: de gemeente Kerkrade, gevestigd aan de Markt 33 te 6461 EC Kerkrade.

Wachtlijst: een overzicht van commerciële partijen welke hebben deelgenomen aan een veiling in enig jaar maar waarmee in datzelfde jaar geen advertentieovereenkomst is gesloten.

B.    Regels.

 1. Verkeersrotondes welke binnen het grondgebied van de gemeente Kerkrade zijn gelegen kunnen beschikbaar gesteld worden voor advertentiedoeleinden. 
 2. Het adverteren bedoeld onder 1. geschiedt door middel van een reclamebord dat in een frame wordt geplaatst.
 3. Het aantal te plaatsen frames per verkeersrotonde is afhankelijk van de indeling van de verkeersrotonde en kan variëren van minimaal één tot maximaal vier reclameborden. De indeling conform tekeningen bij lijst I.
 4. Commerciële partijen kunnen eenmaal per jaar bij opbod meedingen naar een of meerdere van de beschikbare frames van iedere aangewezen rotonde. Van deze veiling wordt ten minste kennis gegeven in het Stadsjournaal en de gemeentelijke website.
 5. Het openingsbod bedraagt € 572,-- excl. BTW.
 6. Het openingsbod kan door het College worden geïndexeerd.
 7. Indexatie van het onder 5 bedoelde openingsbod geschiedt aan de hand van de Consumentenprijsindexcijfers (CPI), Alle Huishoudens, op basis van 2019=100, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en wel door telkens de tot de datum van aanpassing geldende openingsbod  te vermenigvuldigen met een breukgetal, waarvan de teller is het jaarprijsindexcijfer, geldende voor het laatst verstreken kalenderjaar voor de datum van ingang van de aangepaste vergoeding, en de noemer is het jaarprijsindexcijfer, geldende voor het aan dat laatst verstreken kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar.
 8. Herziening van de vergoeding als onder 7. bedoeld vindt echter niet plaats, indien zij zou leiden tot verlaging van de geldende openingsbod. Doet zich dit geval voor, dan vindt eerst weer herziening van de openingsbod  plaats, indien zodra het jaarprijsindexcijfer voor het laatst verstreken kalenderjaar voor een aanpassingsdatum hoger ligt bij het laatst geëffectueerde herziening als teller gebruikte jaarprijsindexcijfer, en wel enkel in dat geval door hantering van het eerstbedoelde jaarprijsindexcijfer als teller en het laatstbedoelde jaarprijsindexcijfer als noemer; hierna wordt het bepaalde onder 7 weer van toepassing.
 9. Telkens zodra de onder 7 bedoelde CPI op een meer recente tijdbasis gepubliceerd worden, zullen de CPI op deze meer recente tijdbasis hiervoor in de plaats treden en gehanteerd worden. Wanneer de publicatie van de onder 7 en hiervoor in 9 bedoelde CPI gestaakt mocht worden, zullen daarvoor in de plaats treden zo veel mogelijk overeenkomende c.q. vergelijkbare jaarprijsindexcijfers, vast te stellen door partijen in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming tussen partijen hierover, op verzoek van de meest gerede partij door middel van bindend advies door de directeur van het CBS, telkens op de meest recente tijdbasis als gepubliceerd door het CBS, en zo ook vervolgens. Eventuele aan dat bindend advies verbonden kosten worden door partijen ieder voor de helft gedragen.
 10. Een advertentieovereenkomst heeft een looptijd van één, twee of maximaal drie jaar en kan niet worden verlengd. De looptijd wordt bij aanvang van de advertentieovereenkomst vastgelegd.
 11. Na ontvangst van alle biedingen worden de beschikbare frames per verkeersrotonde toegewezen aan hoogste bieder per rotonde. En daarna - afhankelijk van de beschikbare frames - aan de bieder met het één na hoogste bod net zo lang totdat alle beschikbare frames zijn verdeeld. Vervolgens wordt met deze partij(en) een overeenkomst gesloten.
 12. Indien géén overeenkomst tot stand komt,  voor het betreffende frame géén andere bieding is gedaan of een advertentieovereenkomst tussentijds wordt beëindigd, wordt het frame weer aangeboden bij de eerstvolgende veiling. Echter indien potentiële commerciële partijen – welke op de wachtlijst zijn geplaatst – alsnog voor de betrokken verkeersrotonde willen contracteren, dan kan dit alleen voor de resterende looptijd van de voorheen geldende overeenkomst met de in die overeenkomst overeengekomen geldelijke vergoeding en overige voorwaarden. 
 13. De gemeente kan de onbenutte frames naar eigen inzicht invullen voor zover niet in strijd met de onderhavige beleidsuitgangspunten. 
 14. Een commerciële partij waarmee een advertentieovereenkomst is gesloten mag niet zonder toestemming van de gemeente de rechten die hieruit voortvloeien overdragen aan derden.
 15. De potentiële adverteerder levert het ontwerp van het reclamebord aan conform de specificaties van het aanvraagformulier ‘Verzoek voor het sluiten van een overeenkomst’.
 16.  Na ontvangst van het verzoek en ontwerp bedoeld onder punt 15, beoordeelt het College het ontwerp.
 17. Het College kan een ontwerp zonder opgaaf van redenen afkeuren. In dat geval krijgt de verzoeker éénmalig de gelegenheid het ontwerp aan te passen.  
 18. Na iedere veiling wordt een nieuwe wachtlijst opgesteld en vervalt de voorheen geldende. Een commerciële partij die op een eerdere wachtlijst is geplaatst behoudt deze positie totdat het betreffende frame deel uitmaakt van een nieuwe veiling. 
 19. Een advertentieovereenkomst heeft een looptijd van één, twee of maximaal drie jaar en kan niet worden verlengd.
 20. Indien het reclamebord gedurende de looptijd op verzoek van de adverteerder wordt vervangen, betaalt de adverteerder de fabricagekosten van het reclamebord.
 21. De gemeente Kerkrade is verantwoordelijk voor het (groen) onderhoud van de verkeersrotonde, de aankoop, plaatsing en instandhouding van de frames en reclameborden.
 22. De adverteerder kan geen rechten ontlenen aan de inrichting van de rotonde en/of het verrichten van onderhoud.

C.    Overige regels.

 1. Het College van burgemeester en wethouders kunnen verkeersrotondes aanwijzen die beschikbaar voor het plaatsen van frames ten behoeve van reclameborden (lijst I) en verkeersrotondes die niet beschikbaar zijn voor het plaatsen frames ten behoeve van  reclameborden (lijst II).
 2. Het College van burgemeester en wethouders mandateert de directeur van de sector Stedelijke ontwikkeling en Beheer dan wel zijn plaatsvervanger voor: 
  a.    het muteren van de lijsten I en II (zie onder 1);
  b.    het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunningen;
  c.    het sluiten en beëindigen van advertentieovereenkomsten;
  d.    het beoordelen van ingediende ontwerpen;
  e.    Het aanpassen van de (concept-) advertentieovereenkomst; 
 3. Na afloop van de looptijd van de advertentieovereenkomst kunnen beschikbare frames  tot aan de eerstvolgende veiling worden aangeboden aan potentiële adverteerders conform het bepaalde onder 12 (onderdeel Regels) van de Algemene voorwaarden adverteren op verkeersrotondes 2020. 
 4. Rotondes genoemd in lijst I welke beschikbaar zijn of waarvan het contract eindigt op de peildatum, worden ieder jaar vóór de peildatum door middel van een openbare aankondiging ter veiling aangeboden.
 5. De directeur van de sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer dan wel diens plaatsvervanger zijn gemandateerd voor het sluiten en het beëindigen van advertentieovereenkomsten alsmede voor de ondertekening hiervan.