Aanschrijving door de gemeente

Wat is het?

De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie.

Als u wettelijke regels overtreedt, dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving.

De gemeente let op de volgende overtredingen:

  • bouwen zonder omgevingsvergunning
  • gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan
  • illegaal houden van dieren
  • op een verkeerde manier huisvuil aanbieden

Hoe werkt het?

Als u niets doet, dan regelt de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

Wat moet ik doen?

Als u een wettelijke regel overtreedt, krijgt u van de gemeente een brief. Daarin vraagt zij u de overtreding ongedaan te maken (een vooraanschrijving). Als u het hier niet mee eens bent, dan legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een zienswijze. Deze zienswijze stuurt u naar de gemeente.

Daarna krijgt u van de gemeente een definitief besluit. Hierin vraagt de gemeente u opnieuw om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een definitief handhavingsbesluit. Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. U moet dan wel al de overtreding ongedaan maken.

Bestuursdwang of dwangsom voorkomen

  • U kunt de rechter vragen om een voorlopige uitspraak. Dit kunt u alleen doen als u bezwaar hebt gemaakt.
  • U kunt vragen om uitstel. De gemeente doet dan pas iets nadat zij beslist heeft op uw bezwaar.

Overtreding door iemand anders

Als u wilt dat de gemeente iets doet aan een overtreding door iemand anders, dan meldt u dit bij de gemeente (dit heet een verzoek tot handhaving). U kunt de gemeente meteen vragen om deze persoon een aanschrijving te sturen.