Belang van ouderen dienen

De Seniorenraad Kerkrade is opgericht op 23 april 1993. Zijn taak bestaat in het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente en instellingen over beleid, dat ouderen aangaat. Centraal staat hierbij de belangenbehartiging van Kerkraadse ouderen. De Seniorenraad is hét overlegplatform van ouderenorganisaties met de gemeente en instellingen.

Behalve met de gemeente, voert de Seniorenraad overleg met organisaties als de MeanderGroep Zuid-Limburg, Impuls (stichting voor Sociaal Cultureel en Maatschappelijk Werk) en Zuyderland Medisch Centrum. Het overleg gaat over huisvesting, zorgvoorzieningen, vervoer, dagopvang, activiteiten, veiligheid in en om de woning, over kwesties als subsidies en financiële voorzieningen, voorlichting en informatie.
De Seniorenraad wil het aanbod voor ouderen optimaal afstemmen op de behoefte, zorgen voor een betere positie van ouderen in de Kerkraadse gemeenschap en (meer) inspraak in het beleid, door:
• het werk van de ouderenorganisaties die in de stad en wijken actief zijn te ondersteunen
• beleidsontwikkelingen -op landelijk, provinciaal en lokaal niveau- te volgen
• ouderenparticipatie te stimuleren op terreinen waarbij ouderenbelangen gemoeid zijn
• samen met de aangesloten organisaties te zorgen voor een leefbare woonomgeving, waardoor ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen
• deelname aan overlegstructuren
De Seniorenraad Kerkrade is niet meer weg te denken als het om belangenbehartiging van ouderen gaat. De Seniorenraad Kerkrade is hierbij echter wel afhankelijk van de inbreng en de werkzaamheid van haar leden en van de samenwerking met de gemeentelijke overheid en andere in Kerkrade werkzame instellingen.

Samenstelling

De leden van de Seniorenraad Kerkrade worden door de Raad zelf benoemd. Door de Seniorenraad Kerkrade aangewezen organisaties kunnen een voordracht doen. Dit zijn organisaties, die actief zijn op het terrein van ouderenwelzijn. De samenstelling van de Seniorenraad Kerkrade is momenteel als volgt:
• Martin Simons, voorzitter (onafhankelijk)
• Margriet van Leusen, vice-voorzitter (Centrale voor Ouderen)
• Guus Mouwen, secretaris (Centrale voor Ouderen)
• Leo Senster, penningmeester (onafhankelijk)
• Wim Beulen, (Vakcentrale CNV)
• Jan Blokker, (kerngroepen Impuls)
• Elly van Huet, (KBO afdeling Kerkrade)
• Jo Linders, (KBO Afdeling Kerkrade)
• Ernst Peters, (Vakcentrale FNV)
• Truus Ploum, (ouderenadvies Impuls)
• Wiel Hanneman, (Ouderenplatform West)

Samenwerkingsverbanden

Om haar adviesfunctie en andere taken op een zo adequaat mogelijke wijze inhoud te kunnen geven heeft de Seniorenraad Kerkrade een intensief contact met diverse instanties en instellingen en is de Raad structureel of incidenteel vertegenwoordigd in een aantal overlegstructuren. Hierbij kan men vooral denken aan:
• De gemeente Kerkrade en in het bijzonder aan de wethouder belast met de portefeuille welzijn
• MeanderGroep Zuid-Limburg
• Atrium Medisch Centrum Parkstad
• Impuls
• het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade
• de Federatie Seniorenraden in Parkstad Limburg
• de woningverenigingen in Kerkrade
• het Platform Gehandicaptenbeleid te Kerkrade
• de Stichting Cliëntenraad Werk en Inkomen
• het cliëntenpanel van Omnibuzz
• de werkgroep Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ) Kerkrade

Activiteiten

Gezien de kerntaken van de Seniorenraad Kerkrade is de grens tussen advisering en andere activiteiten ter behartiging van de belangen van de Kerkraadse ouderen moeilijk te trekken. Adviseren is de voornaamste taak van de Seniorenraad Kerkrade. Dit gebeurt rechtstreeks aan gemeenten en organisaties maar ook veelvuldig door deel te nemen aan overleg.

Secretariaat

De Seniorenraad Kerkrade is bereikbaar
• per email: seniorenraadkerkrade@gmail.com
• per post: Postbus 140 6460 AC Kerkrade.