Pagina opties

Groter

Starterslening

Voor veel starters op de woningmarkt (koopstarters) is de aanschaf van een koopwoning niet of nauwelijks bereikbaar. Uitgaande van de doelstelling om het eigen woningbezit te bevorderen, heeft de gemeente Kerkrade besloten om startersleningen te verstrekken.

Wat is de starterslening?

Een starterslening is een aanvullende lening bovenop een reguliere hypothecaire lening om de aankoop van het eerste huis of appartement mogelijk te maken. De lening heeft een looptijd van 30 jaar. Gedurende de eerste drie jaren is de starterslening rente- en aflossingsvrij. Vanaf het 4e jaar wordt rente en aflossing betaald en wordt de lening dus in 27 jaar terugbetaald. Mocht het inkomen niet hoog genoeg zijn, dan kan in het 3e jaar een hertoets worden aangevraagd. Het inkomen wordt dan opnieuw getoetst. Uitkomst kan zijn dat er gedurende 3 jaar (= jaar 3 t/m 6) minder of niet wordt afgelost. Tussentijdse of gedeeltelijke aflossing van de lening is mogelijk en boetevrij.

Hoogte van de lening

De lening bedraagt sinds 2018 maximaal 20% van de koopsom, met een maximum van € 34.600,--.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een starterslening dient de aanvrager in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De koopprijs van de woning mag niet meer bedragen dan € 173.000,-  te vermeerderen met bijkomende kosten. Dit zijn de kosten koper, waaronder overdrachtsbelasting, notariskosten, afsluitkosten hypothecaire lening en makelaarskosten;
  • Het gezamenlijk inkomen van het huishouden mag niet meer bedragen dan € 40.000,- (bruto jaarinkomen, inclusief vakantietoeslag). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd;
  • De aanvrager(s) mag/mogen niet eerder een koopwoning of een appartement in eigendom hebben verworven;
  • De starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en dient gelijktijdig met de hypotheek (ook met NHG) bij de notaris te passeren.

Let op: de startersleningen worden alleen verstrekt voor zover het beschikbare budget toereikend is. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

De procedure ter verkrijging van een starterslening bestaat uit een aantal stappen. Allereerst wordt bepaald of een aanvrager tot de doelgroep behoort. De aanvrager dient hiertoe een formulier (het doelgroepverificatieformulier) bij de gemeente op te vragen, in te vullen en dit bij de gemeente in te dienen. Als blijkt dat de aanvrager binnen de doelgroep valt, ontvangt hij via de gemeente het feitelijke aanvraagformulier voor de lening en de toewijzing van de gemeente met het maximaal te lenen bedrag. Dit formulier en een kopie van de toewijzingsbrief dient de aanvrager in bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) te Amersfoort. Deze stichting beoordeelt vervolgens uw aanvraag en maakt een offerte op. U stuurt de ondertekende offerte retour naar SVn en zij zorgen ervoor dat de aktestukken worden opgemaakt en naar de door u opgegeven notaris worden gestuurd. De akte van de starterslening zal vervolgens gelijktijdig met de hyptoheekakte bij de notaris ondertekend worden.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u in aanmerking komen voor de starterslening? Neem contact op met de gemeente Kerkrade, afdeling Stedelijke Ontwikkeling voor de benodigde aanvraagformulieren.

De Verordening Starterslening gemeente Kerkrade kunt u hier inzien of downloaden.

Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 045.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland