Pagina opties

Groter

Reconstructie Locht

Zoals bekend is de brug Locht sinds medio 2018 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een omleiding via de Hamstraat/N300 naar de Beitel is in bedrijf.

In juni 2019 en in januari 2020 heeft de gemeente u tijdens een informatieavond geïnformeerd over de geplande aanpak van de reconstructie van de Locht. Tevens bent u via flyers geïnformeerd over de genomen besluiten en de voortgang. 

Er is onder meer besloten om de openbare ruimte van de Locht tussen de rotonde aan de Drievogelstraat en de duitse grens opnieuw in te richten. Daartoe is een ontwerp opgesteld door de landschapsarchitecten van Buro Bol.

UItgangspunt voor het ontwerp was het herstel van de spoorbrug (zoals reeds eerdere gecommuniceerd) en het realiseren van een samenhang tussen de verschillende gedeelten van de Locht.  

Drievogelstraat - Hamstraat

Na het herstel van de spoorbrug kan de straat worden ingericht met een geheel vrijliggend fietspad voor twee rijrichtngen. De rijbaan voor het gemotoriseerd verkeer kan iets worden versmald en er ontstaat ruimte voor een betere groenstructuur.  

Hamstraat – Duitse grens

Het nu zeer brede profile van dit stuk kan worden versmald. Met name ter plaatse van het te slopen viaduct over de Hamstraat ontstaat veel ruimte voor een betere groenstructuur.  

Uw inbreng

Ook als individuele bewoner van de Locht kunt u uw inbreng leveren. Al uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.

Bijgevoegde tekening geeft een overzicht van de situatie na de herinrichting. Deze tekening is informatief, er kunnen (nog) geen rechten aan worden ontleend.  

U kunt met uw vragen, opmerkingen en suggesties t/m 12 juli 2020 terecht bij de projectleider dhr. E. Komen via e-mail: Eric.Komen@Kerkrade.nl

Na afloop van de informatieperiode zult u worden geïnformeerd over de gestelde vragen en de eventuele wijzigingen of aanvullingen op het ontwerp.  

Voorbereiding overige werkzaamheden

De werkzaamheden aan de beide bruggen zijn opgestart. Naarmate deze vorderen zult u hierover nader worden geinformeerd.

Verwacht wordt dat de werkzaamheden aan de spoorbrug in het 4e kwartaal van 2020 zullen starten.  

Gemeenteraad

Een deel van de genoemde maatregelen zijn afhankelijk van goedkeuring door de gemeenteraad. Deze goedkeuring kan pas bij de begrotingsvergadering in november 2020 worden verkregen.

Desondanks kunnen er wel al werkzaamheden worden voorbereid en worden uitgevoerd.