Pagina opties

Groter

Center Court Kerkrade

De gemeente Kerkrade werkt aan plannen voor het Center Court Kerkrade, een bundeling van bewegen, sport, kennis, (gezondheids-)zorg en onderwijs op het Atriumterrein.

Op het 40.000 vierkante meter grote ziekenhuisterrein (ruim zes voetbalvelden) zijn een groot sportcomplex met zwembad, sporthal en buitensportvelden, zorgwoningen, zorg- en ziekenhuisfaciliteiten, studentenwoningen en een kennis- en expertisecentrum (planbureau) beoogd. Alles is erop gericht de bewoners van Kerkrade op weg te helpen naar een actieve en gezonde leefstijl.

Op dit ogenblik wordt het concept verder ontwikkeld en worden de plannen voor het voormalig Atriumterrein nader onderzocht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal de gemeenteraad medio 2018 besluiten of Center Court Kerkrade er definitief komt. Bij groen licht zou later dat jaar kunnen worden gestart met de uitvoering van de plannen. Center Court vormt dan over enkele jaren samen met het nog aan te leggen Martin Buberplein, het Cultuurcluster Kerkrade en het opgeknapte centrum het nieuwe stadshart van de gemeente. Het wordt een plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, samenwerkt en van elkaar leert.

Impressie van Center Court Kerkrade, een gezonde stijl van leven.

Wat is Center Court Kerkrade? De initiatiefnemers aan het woord.

Bekijk de commissievergadering van 20 juni 2017 waarin de stand van zaken rond Center Court Kerkrade in een presentatie wordt toegelicht (agendapunt 9)

Bekijk de raadsvergadering van 19 april 2017 waarin de gemeenteraad een aantal besluiten neemt m.b.t. Center Court Kerkrade (agendapunt 7)

Bekijk de gezamenlijke openbare commissievergadering van 4 april 2017 waarin het raadsbesluit wordt voorbereid (agendapunt 5)

Bekijk de commissievergadering van 15 juni 2016 waarin de voortgang van de herontwikkeling van het Atriumterrein wordt besproken (vergaderpunt 5)

Zuyderland

Het Zuyderland ziekenhuis dat op het terrein is gevestigd, heeft nog slechts een klein deel van het hoofdgebouw in gebruik en was van plan te verhuizen. Wyckerveste heeft een koopovereenkomst gesloten met Zuyderland voor de koop van het hoofdgebouw en wil een klein gedeelte (3000 vierkante meter) daarvan verhuren aan het ziekenhuis. In de plannen voor de Bewegingsboulevard/Center Court blijft het ziekenhuis dus behouden op de huidige plek voor met name poliklinische ingrepen, zoals nu ook het geval is.

Partners

Daarnaast komt er een medisch centrum en hebben 19 partners op het gebied van sport en vrije tijd, onderwijs, zorg en wetenschap zich aangesloten bij het Center Court-concept door het onderschrijven van dezelfde missie, visie en doelstellingen. 

Met Medisch Centrum Wijngracht wordt nog gesproken over voortzetting van het verblijf op het voormalige Atriumterrein. Heigracht, het zorgverblijf voor tijdelijke opname (respijthuis) verhuist naar een ander gebouw op het terrein. In het flatgebouw dat daardoor vrijkomt, komen 80 woningen voor niet-EU studenten. Meander wil op het terrein veertig zorgwoningen bouwen.

Center Court Kerkrade geprojecteerd in de bestaande situatie.

Gezonde leefstijl

De initiatiefnemers willen met Center Court een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl van de inwoners van Kerkrade. Door de combinatie van een breed sportaanbod met zorg, educatie en kennis over voeding en beweging kunnen bewoners van de gemeente leefstijlproblemen op alle fronten tegelijk aanpakken.

In het planbureau dat op het terrein wordt gevestigd, wordt onderzoek gedaan en worden methodes ontwikkeld om de negatieve trends, zoals obesitas en diabetes, om te buigen. Scholen en sportverenigingen worden daar voortdurend bij betrokken. Zo bekijkt het planbureau samen met Fontys Hogescholen hoe het bewegingsaanbod op scholen kan worden verbeterd.

Verenigingen

Ook sportverenigingen krijgen een belangrijke plek op de nieuwe bewegingsboulevard. Zo zullen de huidige verenigingen van zwembad D'r Pool gebruik gaan maken van het nieuw te realiseren bad van de Bewegingsboulevard. Veel binnensportverenigingen gaan gebruik maken van de sporthal en andere sportfaciliteiten. Kerkraadse sportverenigingen kunnen daarnaast rekenen op professionele ondersteuning van het planbureau bij bijvoorbeeld de organisatie van activiteiten en projecten die sport en beweging stimuleren, maar ook bij het werven van (bestuurs-)leden, vrijwilligers en administratieve ondersteuning. Bovendien kunnen ze gebruik maken van de vergader- en kantoorfaciliteiten van het toekomstige planbureau.

IBA Parkstad

IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung, een fenomeen dat ruim honderd jaar geleden in Duitsland is ontstaan om steden of gebieden met een verzwakte economie of industrie een impuls te geven. Met als tastbaar resultaat een fysieke verandering in het gebied. Minstens zo belangrijk is de omslag in denken en werken door de mensen in het gebied en de waardering voor het gebied. Projecten van IBA vragen inzet van iedereen: van wijkbewoner tot overheid tot het bedrijfsleven. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om veranderingen door te voeren. Samen werken aan hernieuwde trots, die uitnodigt om te investeren. IBA Parkstad heeft dan ook direct het grote belang van de ontwikkeling van het Center Court onderkend. Samen met gemeente, ontwikkelaar Wyckerveste en Heton, de bedenker van het Center Court-concept, is aan drie landelijk bekende landschapsbureaus gevraagd een plan te maken voor deze uitzonderlijke plek. Mooi gelegen aan het centrum bij de kerk op een heuvel en met zicht op de omgeving en de verbinding met de Anstelvallei.

De keuze is gevallen op het plan van KettingHuls. De jury gaf aan dat als één plan het in zich heeft om het imago en beeld van Kerkrade een nieuwe invulling te geven, dit het plan van KettingHuls is. IBA Parkstad is zeer tevreden over het plan dat binnen korte tijd met haar medewerking tot stand is gekomen. IBA Parkstad ziet dit als een uitstekende aanzet om de komende jaren samen met de gemeente Kerkrade en andere partners het plan te realiseren.

Illustratie: KettingHuls

Inrichting

In het plan van KettingHuls wordt het Atriumterrein een groene openbare ruimte. De nieuwbouw loopt dankzij het hoogteverschil naadloos over in het landschap. Door de begroeiing op de spoordijk uit te dunnen wordt het adembenemend uitzicht vanaf het terrein over het omliggende landschap hersteld. Ook vanuit het centrum en de begraafplaats zijn dan weer de Anstelvallei, de Wilhelminaberg en het land erachter te zien.

De verzonken nieuwbouw komt te liggen op de punt van het Atriumterrein bij de rotonde tussen de Caspar Sprokelstraat en Wijngracht en markeert het begin van Center Court en de ingang naar het centrum. De daken zijn begroeid en via trappen en hellingbanen voor publiek toegankelijk. Aan de rand van het dak aan de zijde van de Caspar Sprokelstraat komt de Belvedère met een prachtig uitzicht over de spoordijk op de Anstelvallei. Op de daken liggen ook vijvers die water zuiveren en een renparcours met obstakels. Aan de andere kant van Center Court vormt het Balkon de verbinding van het Martin Buberplein met het Kerkplein.

Feiten over Center Court Kerkrade:

 • 40.000 vierkante meter
 • 40 zorgwoningen
 • 80 studentenwoningen
 • Zwembad en sauna
 • Buitencourt
 • Professionele sporthal
 • Test- en revalidatiecentrum
 • Kenniscentrum
 • 'Living lab' voor studenten en wetenschappers
 • Planbureau verbindt en ondersteunt
 • Behoud ziekenhuisfunctie, huisartsenpost en apotheek
 • Behoud Heigracht (tijdelijk zorgverblijf)
 • Tal van voorzieningen gericht op gezonde leefstijl
 • Samenwerking professionals in sport, zorg, vrije tijd, onderwijs en wetenschap
 • Nieuwe praktijkruimten voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten