Pagina opties

Groter
RSS

Ruim 17 miljoen euro voor jeugdhulp (14-02-2019)

De uitgaven van het sociaal domein (zorg, jeugdhulp en participatie) bedragen 90 miljoen euro. Dat is ongeveer 70 % van de totale gemeentebegroting.
Om inwoners meer inzicht te geven in deze uitgaven en de beschikbare voorzieningen, besteden we sinds november regelmatig aandacht hieraan.
Vandaag gaat het over de jeugdhulp.

Vanaf 2015 moeten gemeenten er voor zorgen dat er voldoende en goede hulp is wanneer deze nodig is voor de jeugd (en eventueel hun ouders/verzorgers).
Daarvoor was dit een verantwoordelijkheid van de provincies, de Rijksoverheid en de zorgverzekeraars.
De gemeente Kerkrade ontving het afgelopen jaar 12,5 miljoen euro van de Rijksoverheid voor de uitvoering. Net als veel andere gemeenten is dat ook in Kerkrade niet voldoende. De totale kosten bedroegen namelijk 17 miljoen euro. Hiervoor is aandacht gevraagd bij de Rijksoverheid.

Preventie
Het is belangrijk dat kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot volwassen mensen die zelfstandig en actief zijn. Voor de meeste kinderen is dit geen probleem. Maar toch zijn er ook kinderen waarvoor hulp wenselijk is of zelfs hard nodig is. Dat kan allerlei redenen hebben.
We willen risico’s en problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk zien. Dan kunnen de problemen nog worden voorkomen of klein blijven door er op tijd bij te zijn en lichte hulp en ondersteuning te bieden. Daarom besteedt de gemeente Kerkrade veel aandacht aan preventie. Hiervoor wordt onder andere jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs en (school)maatschappelijk werk ingezet. Samen met deze organisaties, maar ook de kinderen en de ouders zelf, werkt de gemeente er hard aan om problemen te voorkomen.

Jeugdhulp
Het komt regelmatig voor dat jeugdigen meerdere vormen van begeleiding en hulp krijgen. In 2018 is aan 900 jongeren ongeveer 2700 keer een bepaalde vorm van jeugdhulp verleend.
Jeugdhulp is een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Er kan hulp worden gevraagd in verband met gedrags- en opgroeiproblemen, verstandelijke beperkingen en psychische problemen en stoornissen van jeugdigen en opvoedproblemen van ouders. Ook is er hulp voor jeugdigen die niet of onvoldoende zelfredzaam zijn of problemen hebben met persoonlijke verzorging. Verder moet de gemeente ervoor zorgen, dat de door een Kinderrechter opgelegde kinderbeschermings- en jeugdreclasseringmaatregelen worden uitgevoerd.
De gemeente Kerkrade verleent de hulp (meestal) niet zelf maar moet er wel voor zorgen dat er goede en voldoende hulp beschikbaar is. Professionals van zorginstellingen die aan landelijke kwaliteitseisen voldoen, zijn de aangewezen personen om daadwerkelijk te helpen. Zij worden door de gemeente Kerkrade ingeschakeld wanneer is bepaald, dat een vorm van gespecialiseerde jeugdhulp nodig is.

Waar kunt u terecht met hulpvragen?
Dat kan op verschillende manieren. Wanneer de vragen of problemen eenvoudig zijn, is het altijd goed om eerst in de directe omgeving te rade te gaan. Misschien is er wel een familielid of kennis die de vraag kan beantwoorden of kan helpen. Ook is het mogelijk, dat het antwoord op de vraag staat op de website van Jeugd en Gezin Parkstad Limburg www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl. Is dat niet het geval, dan kan in de gemeente Kerkrade een beroep worden gedaan op het team jeugd en gezin (telefoonnummer 045 545 63 51, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 t/m 12.30 uur, teamjeugdengezin@impulskerkrade.nl).
Zijn de vragen en de problemen niet eenvoudig en niet zelf, met hulp van bekenden of het team jeugd en gezin op te lossen? Neem dan contact op met het team jeugdhulp van de gemeente Kerkrade (via het algemene telefoonnummer 14 045 of jeugdhulp@kerkrade.nl, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur).

Ook bij de huisarts kan een hulpvraag worden gesteld. De gemeente Kerkrade heeft sinds het voorjaar van 2018 een aantal praktijkondersteuners kind en jeugd in dienst. Deze werken bij  huisartsenpraktijken, waardoor jongeren en ouders in Kerkrade nu bij deze praktijken nog beter kunnen worden geholpen. De praktijkondersteuners zijn namelijk speciaal opgeleid voor dit werk en hebben meer tijd voor jeugdigen dan de huisarts. Op dit moment werken er praktijkondersteuners kind en jeugd van de gemeente Kerkrade in de praktijken MC De Linde, MC Kerkrade West, GC Terwinselen, MC Eygelshoven en huisarts Passage.