Pagina opties

Groter
RSS

Overleg situatie aansluiting N300 op de Gravenweg tussen Provincie Limburg en gemeente Kerkrade (25-09-2020)

In het bestuurlijk overleg van 22 september jl. is de situatie betreffende de Gravenweg besproken tussen Provincie Limburg en gemeente Kerkrade. Naar aanleiding van dit overleg kwam onderstaande informatie tot stand, inclusief gemaakte afspraken.

Achtergrond

De aansluiting N300 (Buitenring Parkstad Limburg) op de Gravenweg ligt nabij Eygelshoven in de gemeente Kerkrade. Het betreft een aansluiting die middels een zogenaamde half-klaverbladvorm is vormgegeven. De Gravenweg is in beheer en onderhoud van de gemeente Kerkrade. De Buitenring (N300) en de bijbehorende toe- en afritten zijn in beheer en onderhoud bij de Provincie Limburg.

De vormgeving van deze aansluiting is ten gevolge van de aanleg van de N300, die op dit gedeelte het bestaande tracé van de N299 volgde, niet gewijzigd. Daar waar andere aansluitingen op de Buitenring Parkstad Limburg (N300) werden vormgegeven als rotondes, zijn deze aansluitingen op basis van verkeersprognoses niet gewijzigd.

In 2018 is de Gravenweg gereconstrueerd door de gemeente Kerkrade. In deze reconstructie heeft de gemeente Kerkrade het dwarsprofiel van de weg gewijzigd van een weg met 2 rijstroken per rijrichting naar een weg met 1 rijstrook per rijrichting. De hierdoor vrijgekomen ruimte is aan de middenberm toegevoegd en  deels benut als waterbuffer. De toe- en afritten zijn als onderdeel van de aanpassingen voorzien van nieuwe deklagen, uitgevoerd door de gemeente Kerkrade. Bij de toe- en afrit van de N300 op de Gravenweg aan de westzijde is de aansluiting uitgevoerd als een ovonde. Bij de toe- en afrit aan de oostzijde is de aansluiting uitgevoerd als een voorrangskruising.

De aansluiting van de N300 op de Gravenweg aan de oostzijde (uitgevoerd als voorrangskruising) zorgt sinds het voorjaar van 2019 voor veiligheidsproblemen. Sinds de reconstructie doen zich op dit kruispunt significant meer ongevallen voor.

Verkeersveiligheidsinspectie

Dit heeft er toe geleid dat de Provincie Limburg in samenwerking met de gemeente Kerkrade in 2019 een verkeersveiligheidsinspectie heeft laten uitvoeren. Deze verkeersveiligheidsinspectie heeft als doel de oorzaken van de (bijna-) ongevallen te achterhalen door het verkeersgedrag in relatie tot de aanwezige weginfrastructuur te onderzoeken. Deze verkeersveiligheidsinspectie is door de Provincie Limburg gefaciliteerd in nauwe samenwerking met de gemeente Kerkrade.

Naar aanleiding van de bevindingen van de verkeersveiligheidsinspectie zijn er een aantal maatregelpakketten gedefinieerd. Belangrijk om te weten is dat de maatregelen oplopend zijn in zowel kosten als ook oplossend vermogen.

Er zijn een aantal mogelijke maatregelen op een rij gezet:

  1. optimaliseren van het huidige voorrangskruispunt;
  2. verkleinen van het kruispunt (terug naar oorspronkelijke situatie);
  3. andere kruispuntvorm zoals enkelstrooksrotonde, voorrangsplein of plaatsing van verkeerslichten

In samenspraak hebben Provincie Limburg en gemeente Kerkrade besloten om eerst optimalisaties (1) uit te voeren en te kijken welk effect deze zouden sorteren op de verkeersveiligheid.

De Provincie Limburg heeft voor haar rekening maatregelen op haar beheergebied uitgevoerd, de gemeente Kerkrade heeft werkzaamheden voor haar rekening op haar beheergebied uitgevoerd.

Afspraken

In gezamenlijkheid hebben Provincie Limburg en de gemeente Kerkrade afgesproken om na uitvoering van de maatregelen de situatie gedurende enkele weken te monitoren en te evalueren. Tevens is afgesproken dat,  indien noodzakelijk, er bekeken wordt of opschaling naar een zwaarder maatregelenpakket een optie is.

Vanwege de situatie rondom het coronavirus liep het traject inzake monitoring wat vertraging op. De monitoring behelst de plaatsing van webcams op afrit Gravenweg. Deze webcams registreren 24 uur per dag de totale verkeerssituatie. Achteraf wordt een analyse van de beelden gemaakt.

Inmiddels lijkt het verkeersaanbod weer nagenoeg op het oude niveau te zijn teruggekomen en is na afloop van de vakantieperiode het moment aangebroken om deze monitoring en bijbehorende analyse alsnog te laten plaatsvinden. De monitoring staat ingepland voor komende week en zal gedurende 2 weken worden uitgevoerd. Na de monitoring zal aansluitend de analyse plaatsvinden. De resultaten daarvan worden ook komende maand in een bestuurlijk overleg besproken.

Conclusie

Afhankelijk van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Voor de gemeente Kerkrade is duidelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. De Provincie Limburg zal haar bijdrage voor de mogelijk te nemen maatregelen middels het door Provinciale Staten vastgestelde afwegingskader mobiliteitsopgaven en-ambities (14 februari 2020) afwegen. Hetzelfde zal de gemeente Kerkrade voor maatregelen op haar beheergebied, volgens haar afwegingskader, doen.

De Provincie Limburg zal samen met de gemeente Kerkrade uiterlijk in november communiceren welke maatregelen getroffen kunnen worden.