Pagina opties

Groter
RSS

Meer sluitingen van drugspanden in Kerkrade (15-02-2019)

Al jarenlang treedt burgemeester Jos Som in Kerkrade met goede resultaten op tegen de illegale handel, verkoop en aanwezigheid van verdovende middelen.
“De overlast van een drugspand in de woon- en leefomgeving is ontoelaatbaar”, aldus burgemeester Som. “Daarom wordt consequent hard opgetreden. De nieuwe wetswijziging in de Opiumwet biedt extra mogelijkheden om vaker tot sluiting van een pand over te gaan.”

Als grensgemeente heeft Kerkrade relatief veel te kampen met drugspanden. De burgemeester treedt al jarenlang hard op tegen deze problematiek door uitvoering te geven aan artikel 13b van de Opiumwet en het daarop gebaseerde gemeentelijk Damoclesbeleid. De afgelopen jaren hebben op verschillende momenten aanscherpingen in dit beleid plaatsgevonden, waardoor strenger optreden mogelijk is geworden.

Aanscherpingen Damoclesbeleid
Tot medio 2014 werd er bij het aantreffen van handelshoeveelheden softdrugs vrijwel altijd volstaan met een waarschuwing wanneer het een eerste vergrijp betrof. Als gevolg van een eerste aanscherping van het Damoclesbeleid in 2014 werd in dergelijke gevallen minder gewaarschuwd en vaker overgegaan tot sluiting van panden voor bepaalde tijd.
Begin 2018 volgde een verdere aanscherping van het beleid, waardoor drugspanden langer gesloten konden worden.

Strenge en voortvarende aanpak
Dankzij deze strenge en voortvarende aanpak zijn in de periode van 2015 tot en met 2018 in totaal 143 drugspanden gesloten. Met deze cijfers behoort Kerkrade tot één van de gemeenten in Nederland die relatief gezien de meeste drugspanden sluit.
Tijdens deze zelfde periode heeft de burgemeester ook nog eens 96 waarschuwingen laten uitgaan. Het gemeentelijk Damoclesbeleid is in dus over een periode van vier jaar maar liefst 239 keer toegepast.

Verdere aanscherping in 2019
In het overgrote deel van de gevallen waarin de gemeente een waarschuwing liet uitgaan, was sluiting juridisch niet mogelijk. Tot voor kort schreef artikel 13b van de Opiumwet namelijk voor dat er daadwerkelijk verdovende middelen in een pand aanwezig moesten zijn om tot sluiting over te kunnen gaan. In gevallen waarin hennepplantages in opbouw of reeds geoogste plantages werden aangetroffen, kon vaak niet tot sluiting worden overgegaan.
Door een wetswijziging die begin 2019 van kracht is geworden, kunnen burgemeesters hun sluitingsbevoegdheid voortaan wel gebruiken in deze gevallen.

Burgemeester Som is verheugd over deze ontwikkelingen en is dan ook voornemens deze bredere sluitingsbevoegdheid in te zetten bij de aanpak van de drugspandenproblematiek in Kerkrade. De daarvoor noodzakelijke aanpassing van het gemeentelijk Damoclesbeleid is op dit moment in voorbereiding. Naar verwachting zullen de beleidsaanpassingen leiden tot meer sluitingen van drugspanden.