Pagina opties

Groter
RSS

Kerkrade in euro’s in 2021 (21-12-2020)

Het einde van een jaar is voor een gemeente altijd het moment om vooruit te kijken. Niet alleen om te zien welke ontwikkelingen er komend jaar op de planning staan, maar ook om te bekijken hoe de gemeente er financieel voorstaat in het nieuwe jaar.

Inkomsten, uitgaven, investeringen en lastendruk in één oogopslag

Wat zijn de inkomsten? Wat zijn de uitgaven en welke investeringen doet een gemeente? Dit alles wordt opgenomen in een begroting die door de  gemeenteraad wordt vastgesteld.

Nadat de begroting is vastgesteld, buigt de gemeenteraad zich in december vervolgens altijd nog over de verschillende tarieven voor het komende jaar.  Denk hierbij aan tarieven als de Onroerendezaakbelastingen (OZB), de tarieven voor het inzamelen van afval en de tarieven voor het gebruik en onderhoud van het riool. De gemeenteraad van Kerkrade heeft de tarieven voor 2021 op woensdag 16 december jl. vastgesteld.

We informeren u graag zo goed mogelijk

Portretfoto wethouder Bert BejasBert Bejas, wethouder Financiën, vindt het belangrijk om u als inwoners zo goed mogelijk te informeren over al deze financiële gegevens. “De tarieven die door de gemeenteraad zijn vastgesteld zijn direct merkbaar voor onze inwoners. Dit zijn immers de bedragen die zij in een jaar moeten betalen. Ik vind het belangrijk om iedereen zo goed mogelijk uit te leggen hoe de tarieven bepaald worden. Maar dat niet alleen. Ik wil de mensen van Kerkrade ook laten weten wat we als gemeente met alle inkomsten doen. Inkomsten van een gemeente zijn er immers voor bedoeld om het wonen, werken en leven in Kerkrade aangenaam te houden en waar mogelijk en nodig nog aangenamer te maken.”

In de infographic onderaan deze pagina zijn de inkomsten, uitgaven en investeringen in één oogopslag voor u in beeld gebracht. Ook ziet u hier wat de gemiddelde woonlasten per gezin in 2021 zullen zijn. Deze gemiddelde lasten zijn €30,- hoger dan dit jaar.

Investeren in een goed toekomstperspectief

De gemeente Kerkrade vindt het ontzettend belangrijk om te investeren in een goed toekomstperspectief. De grootste investering voor de komende jaren kan dan ook worden toegeschreven aan het project VIE (voormalig Center Court Kerkrade). Er wordt jaarlijks 1,2 miljoen euro geïnvesteerd om het project de gewenste inhoud te geven. De gemeente Kerkrade geeft met VIE een enorme impuls aan de gezondheid en vitaliteit van de lokale gemeenschap. Maar ook investeringen in onder andere wegen, onderwijsontwikkeling, duurzaamheid, stadsvernieuwingen, de brug Locht, en in veiligheid in de wijken laten zien dat de gemeente Kerkrade in alle opzichten werkt aan een goed toekomstperspectief voor de stad en haar inwoners. De gemeentelijke  begroting laat bovendien zien dat het niveau van de sociale voorzieningen en regelingen in Kerkrade in 2021 in stand blijft. Het college kiest er zelfs voor om het armoedebeleid een extra impuls te geven en toont daarmee oog te hebben voor een groot maatschappelijk probleem dat verder gaat dan alleen de financiële problematiek. 

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Zoals u kunt zien in de infographic onderaan deze pagina wordt een groot deel van de lasten voor een gezin bepaald door de OZB. Dit is de belasting die eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen jaarlijks moeten betalen. In 2019 is al besloten tot een verhoging van de OZB-opbrengst in 2021. In het algemeen geldt: hoe hoger de waarde van de woningen of niet-woningen, hoe lager het tarief hoeft te zijn om de opbrengst te halen en omgekeerd.  De gemeenteraad heeft de nieuwe tarieven voor 2021 bepaald. Daarbij is rekening gehouden met de stijging van de waardes van de woningen en de daling van de waardes van de niet-woningen. Gemiddeld komt de OZB voor een woning in 2021 neer op €330,-.

Afvalstoffenheffing - Wat is het eigenlijk? En hoe wordt bepaald wat u moet betalen?

De jaarlijkse afvalstoffenheffing hangt af van de kosten die Rd4 en de gemeente Kerkrade maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Deze kosten liggen in 2021 per huishouden gemiddeld €12,- hoger dan in 2020.

Een deel van deze kostenstijging is een gevolg van de coronacrisis. De opbrengsten uit verkoop van textiel zijn tijdelijk naar nul euro gedaald en van de ingezamelde hoeveelheid Plastic-Metaal-Drankenkartons is slechts de helft van de normale hoeveelheid verkocht. Ook zijn de kosten gestegen door de toename van de hoeveelheid restafval door thuiswerken, het sluiten van de horeca en toename van het aantal bezoeken aan de Rd4-milieuparken. Deze onvoorziene kostenstijging zal in 2021 verrekend moeten worden.   

Met de gemeenteraad is gesproken over de vraag hoe we deze kosten gaan dekken. Hierbij zijn een aantal mogelijkheden besproken: invoeren tarief op inzamelen GFT, verhogen tarieven restafval of wijzigen kwijtscheldingsregeling. De gemeenteraad heeft echter voor geen van deze mogelijkheden gekozen. Alle tarieven voor het inzamelen van restafval en GFT blijven hetzelfde en ook de kwijtscheldingsregeling blijft qua inhoud ongewijzigd. De gemeenteraad heeft er daarom voor gekozen om het vaste tarief van de Afvalstoffenheffing in 2021 te verhogen met €12,- Het vaste tarief bedraagt daarom in 2021: €192,- .

Naast het besluit om het vaste tarief te verhogen, heeft de gemeenteraad ook besloten:

  • dat huishoudens in 2021 twee keer gratis grof vuil naar een milieupark kunnen brengen. Dit is besloten om in alle Rd4-gemeenten dezelfde mogelijkheden te hebben om grof vuil aan te bieden op milieuparken;
  • op Rd4-milieuparken en de milieuparken van de regio Geul&Maas (Maastricht/Valkenburg) vanaf 2021 voor dakleer, grond, schoon puin, geïmpregneerd hout en grof vuil gelijke tarieven te gebruiken. Het is voor inwoners van beide regio’s toegestaan om gebruik te maken van alle milieuparken in beide regio’s (uitgezonderd Het Rondeel te Maastricht).

Meer informatie over geldende tarieven of het gebruik van milieuparken vindt u op de website van Rd4.

Rioolheffing - Wat is het eigenlijk? En hoe wordt bepaald wat u moet betalen?

Een gemeente moet jaarlijks geld betalen voor bijvoorbeeld het onderhouden en vernieuwen van het rioolstelsel, maar ook voor het voorkomen en oplossen van wateroverlast. Die kosten worden verdeeld onder alle gebruikers van het rioolstelsel. Hierbij wordt er wel altijd een onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens en bedrijven.

Het inwoneraantal van Kerkrade is in 2021 iets lager dan voorgaand jaar. De kosten van het riool blijven echter gelijk. Hierdoor vindt er een lichte stijging van de rioolheffing per huishouden plaats. In 2021 stijgt de rioolheffing met €2,- per huishouden.

Lokale lastenmeter – altijd zicht op uw persoonlijke woonlasten

De bedragen die bij de infographic als lastendruk zijn opgenomen zijn ‘gemiddelde’ bedragen. Bent u benieuwd naar uw persoonlijke woonlasten? Bekijk deze in de lokale lastenmeter. Hier krijgt u in een paar eenvoudige stappen te zien wat de lasten voor uw persoonlijke situatie zijn.

Op dit moment bevat de lokale lastenmeter nog de tarieven 2020. Naar verwachting wordt dit begin januari 2021 aangepast met de tarieven 2021.

Infographic

Klik op de afbeelding om de PDF weer te geven. 

Infographic Begroting 2021